Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
ВАЖНО! На 23 март 2016 г., съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри промени в Методологията по оценка и управление на риска в дейността на ФЛАГ.
Промяната влиза в сила от датата на решението на Съвета на директорите и ще се прилага за всички нови кредити. В резултат на промяната, считано от 23 март 2016г. рисковата надбавка на фонд ФЛАГ е минимална – 0,75%, максимална - 3%. В резултат на намалението на цената на ресурса и рисковата надбавка, лихвата по кредитите на фонда през 2016 г. ще бъде максимално - 4,78% на годишна база.

виж повече

ВАЖНО! На 1 март 2016 г., съветът на директорите на фонд ФЛАГ взе решение за намаляване на стойността на Базовия лихвен процент.
Компонентът „надбавка на ФЛАГ“, който изразява цената на капитала на фонда, се изменя от 2,078% на 1,78%. Промяната влиза в сила от 25 март 2016 г. и ще се прилага за всички действащи и нови договори. Отчитайки намалението и на индекса на 6 месечен EURIBOR, който има отрицателни стойности, средното намаление на цената на кредитите предоставени от ФЛАГ е в размер на 0,55%

виж повече

Фонд за органите на местното самоуправление в България обяви процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на финансираща институция за предоставяне на краткосрочен кредит овърдрафт в размер на 14 000 000 лв.
Целта на финансирането е да осигури средства за окончателни плащания по проекти на общините, финансирани с договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми. Поръчката е публикувана в Регистъра на АОП на 30.07.2015г . с идентификационен номер 9044388

виж повече

Сключени договори между ФЛАГ и „СИБАНК” ЕАД и „БАНКА ДСК” ЕАД за осигуряване на допълнително финансиране от 80 млн. лв.
Днес, 4 юни 2015 г., в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, бяха подписани договори за предоставяне на револвиращи кредити на фонд ФЛАГ със „СИБАНК” и „БАНКА ДСК”. От страна на фонд ФЛАГ договорите бяха подписани от изпълнителния директор – г-жа Надя Данкинова, от страна на „СИБАНК” – от изпълнителния директор Светла Георгиева и от „БАНКА ДСК” - от изпълнителния директор Доротея Николова. На събитието присъства председателят на Съвета на директорите на ФЛАГ – Добромир Симидчиев, и представители на банките-кредиторки.

виж повече

Проектът „ФЛАГ“ като финансов механизъм за подкрепа на изпълнението на инфраструктурни проекти от българските местни власти бе представен на 5-тата Глобална инфраструктурна среща в Базел /The 5-th Global Infrastructure Basel Summit/, Швейцария.
Форумът, който тази година обедини повече от 250 участници от 40 държави, е глобална среща на представители на финансови институции и инвеститори с устойчиви инфраструктурни проекти. Срещата включва пленери на високо равнище, семинари, сесии за изграждане на капацитет, презентации на проекти и възможности за срещи с инвеститори. В рамките на форумa е представена селекция от инвестиционни проекти от цял свят, които търсят финансиране за реализация и представят иновативни и устойчиви инфраструктурни модели. Част от целите на форума са да представи добри и успешни практики и иновативни проекти.

виж повече

ФЛАГ участва със свой щанд на състоялото се на 17 и 18 май 2015 г. Бизнес изложение и Борса на общински проекти
Изложението бе част от програмата на Годишната среща на местните власти от Югоизточна Европа. По време на изложението изпълнителният директор на фонда - г-жа Надя Данкинова, изнесе презентация за ролята на ФЛАГ като утвърден и надежден партньор на българските общини за реализация на инфраструктурни проекти.

виж повече

ВАЖНО! Считано от 01.01.2015 г. исканията за кредит се подават в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-и септември“ №1, ет. 4, а не в Управляващата банка - Уникредит Булбанк.
Формулярът за кандидатстване и придружаващите го документи трябва да бъдат представени в два идентични екземпляра (оригинал и копие - всеки на хартиен и на електронен носител). Исканията за кредит могат да бъдат депозирани на място в офиса на дружеството или изпратени по куриер.

виж повече

Фонд ФЛАГ подписа договор за 40 млн. лв. заемни средства за общините по европроекти
Фондът за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД подписа нов тригодишен договор с „УниКредит Булбанк“ за предоставянето на заем за финансиране на проекти по европейски програми, изпълнявани от общините. Заемът е за 40 млн. лв., а срокът на договора е до ноември 2017 г. „УниКредит Булбанк“ беше избрана за управляваща банка на фонда след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки.

виж повече

На заседание на 26 август 2014 г. Съветът на директорите на Фонд ФЛАГ взе решения във връзка със спрените плащания по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС)
1. Считано от 27 август 2014 год. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ възстановява усвояването на средства по текущи договори за кредит, свързани с изпълнение на договори по ОПОС. 2. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ възстановява разглеждането на нови искания за кредит, свързани с изпълнение на договори по ОПОС, от датата на публикуване на Постановление на МС за възстановяване на плащанията по ОПОС от Държавния бюджет. 3. Исканията ще се разглеждат по реда на тяхното постъпване във фонда и ще се одобряват под условие за подписване на договори до размера на свободния ресурс, с който фондът разполага.

виж повече

Заместник-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев и директорът на Европейската банка за възстановяване и развитие Даниел Берг подписаха заемно споразумение за осигуряване на финансиране на ФЛАГ ЕАД
Днес, 7 ноември, заместник-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев и директорът на Европейската банка за възстановяване и развитие Даниел Берг подписаха заемно споразумение за осигуряване на финансиране на „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД. На официалното събитие присъства министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева и изпълнителният директор на фонд ФЛАГ – Надя Данкинова.

виж повече

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)