Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
„ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ” обявява процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България.

„ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ” (ФУГ) обявява процедура за финансиране на проекти по линия на финансов инструмент Фонд за градско развитие чрез предоставяне на дългосрочни, нисколихвени кредити за изпълнение на финансово жизнеспособни проекти, които допринасят за устойчивото регионално, икономическо и социално развитие на територията на София и Южна България. ФУГ обединява опита и експертизата на Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР), Фонд ФЛАГ, Обединена българска банка (ОББ) и Българска консултантска организация.

Фондът  осигурява подкрепа на широк кръг допустими крайни получатели - общини, общински дружества, университети, частни компании, публично-частни партньорства и др.  за реализацията на проекти за градска среда, спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, бизнес и индустриални зони, туризъм и културно наследство.

За да бъде един проект допустим за финансиране от Фонд за устойчиви градове, трябва да отговаря на следните основни изисквания:

1) Заложените дейности по проекта да съответстват на допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ или Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на ОПРР 2014-2020 - установява се от ФУГ на база на представената проектна идея;

2) Териториалният обхват на проекта да е в рамките на зона за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) (с изключение на градски транспорт и ЕЕ на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, туризъм). Допустими са проекти извън зоните за въздействие при условие, че са заложени в ИПГВР в рамките на 20% от общия ресурс, и съдействат за подобряването на функционалните връзки.

3) Проектът да генерира приходи за възстановяване на вложените в тях средства от страна на Фонда, но недостатъчно проектът да бъде финансиран на чисто пазарен принцип – установява се от ФУГ на база на представен Бизнес план.

Общият разполагаем ресурс на фонда е 342,37 млн. лв., като 202 млн. лева представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, а 140,37 млн. лв. е съфинансиране, осигурено от партньорите ОББ и ФЛАГ. Ресурсът за регион София е 134,23 млн. лв., а 208,14 млн. лв. са за регион Юг, като двата региона обхващат общо 22 допустими града за финансиране на градско развитие и енергийна ефективност и 14 области допустими за финансиране на проекти за развитие на туризма, свързани с недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“.

Проектните предложения ще бъдат разглеждани по реда на постъпването им до изчерпване на разполагаемия финансов ресурс. Крайният срок за инвестиране на средствата на Фонда в одобрени за финансиране проекти е 31 декември 2023 г. Поканата за кандидатстване, образец на формуляра за кандидатстване и приложенията към него са публикувани на интернет страницата на ФУГ: http://www.citiesfund.bg/

 


Фонд ФЛАГ участва ХІІІ Годишна среща на местните власти
Акцент тази година бе представянето на ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ – Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България

виж повече

ФОНД ЗА УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ подписа две споразумения с Фонда на фондовете и ще отпусне над 342 млн. лв. кредити с преференциални условия
Обединението на Фонд ФЛАГ, ФУГР, ОББ и БКО ще кредитира проекти за градска среда, енергийна ефективност, туризъм и културно наследство до края на 2023 г.

виж повече

ФЛАГ подписа договор за кредит № 1000
Община Суворово е 206-тата българска община, която се доверява на Фонд ФЛАГ.

виж повече

„Фонд за устойчиви градове“ е избран за фонд за градско развитие за София и за Южна България
Фондът включва Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие, ОББ и Българска консултантска организация и ще разполага с ресурс от над 360 млн. лв. за градско развитие и туризъм

виж повече

ФЛАГ сключи нов договор за управляваща банка
След проведена открита процедура по ЗОП за избор на Управляваща банка на ФЛАГ, на 1 декември 2017 г. Фондът сключи договор с класирания на първо място участник – „УниКредит Булбанк“ АД. Това е четвъртият договор за Управляваща банка, който Фонд ФЛАГ сключва от началото на своята дейност. „УниКредит Булбанк“ АД ще оказва подкрепа и ще съдейства на ФЛАГ при финансирането на общински проекти за периода 2018 - 2022 г.

виж повече

Фонд ФЛАГ с висока оценка и доверие от своите партньори
Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД участва в Годишната среща на местните власти и Специализираното изложение „Общинско ЕКСПО 2017”, организирани от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

виж повече

Фонд ФЛАГ взе участие в ХХ-тата Национална среща на финансистите от общините
По време на работните сесии изпълнителният директор на фонд ФЛАГ г-жа Надя Данкинова представи напрупания опит в работата с финансови инструменти чрез дъщерното дружество на ФЛАГ – „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД (ФУГРС), като един от двата фонда за градско развитие в България. Основен акцент в изказването на г-жа Данкинова бяха възможностите на общините във връзка с използването на финансовите инструменти и предизвикателствата пред ФЛАГ за участие като финансов посредник за финансови инструменти в настоящия Програмен период 2014 – 2020 г.

виж повече

ФЛАГ празнува своя 10-годишен юбилей с партньори и приятели
Фонд ФЛАГ отбеляза 10 години от датата на своето създаване с визия за развитие и създаване на нови финансови продукти в подкрепа на местните власти. Със специални награди бяха отличени партньорите на ФЛАГ с най-съществен принос за създаването и развитието на фонда - Европейска банка за възстановяване и развитие и УниКредит Булбанк ЕАД.

виж повече

По повод 10-годишнината от своето създаване ФЛАГ отличи своите най-активни партньори-общини
„Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД удостои с отличия своите най-активни партньори-общини на официална церемония, провела се рамките на XXX-тото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Отличията се връчват по повод 10-годишната дейност на ФЛАГ като дългов инструмент на държавната политика за регионално развитие, осигуряващ навременна финансова помощ за общинските инвестиционни програми.

виж повече

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)