Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков и изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ ЕАД Надя Данкинова подписаха Меморандум за сътрудничество. На събитието, състояло се на 13 декември 2022 г., присъстваха доц. д-р Боряна Богданова, зам.-декан партньорства с бизнеса и общност на завършилите студенти в Стопанския факултет, доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, ръководител на магистърската програма „Икономика и управление на публични ресурси“ в Стопанския факултет, Дора Янкова, председател на Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ ЕАД и Ива Петкова, директор дирекция във Фонд за устойчиво градско развитие.

Споразумението има за цел да допринесе за развитието на ефективен обмен на знания, идеи и добри бизнес практики между академичната област, бизнеса, местните власти, публичните предприятия, държавните институции и обществото. Предвижда се да бъдат организирани и реализирани съвместни инициативи за подпомагане на качеството на обучението на служители на Фонд ФЛАГ ЕАД и на местните власти, както и на студенти и докторанти в Софийския университет чрез организиране на публични лекции и дискусии и др.

Председателят на Съвета на директорите на Фонд ФЛАГ ЕАД и изпълнителният директор на фонда оцениха високо възможностите за по-тясно сътрудничество и обмен на знания със СУ „Св. Климент Охридски“. Споразумението предвижда обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Университета, съобразно актуалните потребности на местните власти, включително въвеждане на нови курсове и специалности, както и осигуряване на възможности за следдипломна квалификация и обучение на служителите на Фонд ФЛАГ ЕАД.

Подписаното споразумение ще даде възможност за създаване на програми за обучение на служители на Фонд ФЛАГ ЕАД в Центъра за образователни услуги на Алма Матер, както и провеждане на съвместни прояви, обучения, курсове, конкурси и други инициативи, съвместно кандидатстване по проекти, организиране на публични събития за представяне на добри практики, създаване на платформи за сътрудничество с други университети, интегриране на усилията за засилване на международното сътрудничество със съседни държави.