От 1-ви март 2023 г. ФЛАГ стартира набирането на проектни предложения за финансиране на допустими проекти чрез Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие – втори етап,  финансирана от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) и Фонд ФЛАГ.

На разположение на общините ще бъдат около 160 млн. лв. за проекти, които са свързани с прехода към енергийна независимост чрез ВЕИ, проекти за енергийна ефективност в публичните сгради, уличното осветление, екологичен транспорт и др. Допустимите крайни получатели са общини, общински,  държавни  и други дружества,  които представят публични услуги на територията на България.

Допустимите сектори на инвестиция включват:

  • подобряване на градските зелени площи и откритите обществени пространства,
  • подобряване на устойчивия градски транспорт,
  • обновяване и реконструкция на обществени сгради вкл. енергийна ефективност (вкл. образователна, здравна инфраструктура, административни сгради и др.)
  • подобряване на дребномащабна основна общинска инфраструктура (улична мрежа, ВиК инфраструктура и др.)
  • мерки за приспособяване към изменението на климата,
  • интегрирани действия за възстановяване на градовете, базирани на конкретна област.

Акцент на Платформата са инвестиции в посока зелени, умни и иновативни градове, с дял на проекти за енергийна ефективност, мобилност, кръгова икономика и др. Допустимите за финансиране инвестиционни разходи включват: проучвания и проектиране; СМР и надзор; придобиване на обзавеждане и оборудване, софтуер, инсталация и др.; разходи за управление, разходи за невъзстановим ДДС и др.

Финансирането, предоставено на крайните получатели, може да е с максимален размер на индивидуален проект до 25 млн. евро и максимален срок на заема до 20 години. Няма минимален срок за погасяване, в срока за усвояване може да бъде включен гратисен период до 36 месеца. За обезпечение на кредитите ФЛАГ приема залог върху собствени приходи и/или други активи.

Резултатите от финансирането на допустими проекти през първия етап на Платформата вече са налице. Реновираната минерална баня в село Ягода беше включена във видеото, представящо резултатите на групата на ЕИБ в България за периода  2018-2022 г. като един от добрите примери за градско развитие, осъществен чрез Платформата.

„Партньорството с Европейската инвестиционна банка е доверие, огромно предизвикателство, много голяма мотивация. Платформата за инвестиционно развитие на градовете, която допълва фондовете за градско развитие и на практика чрез ЕИБ и чрез ФЛАГ достига и до най-малките населени места, е нещото, от което регионите, общностите имаха нужда“, коментира изпълнителният директор на Фонда г-жа Надя Данкинова.

Платформата има за цел да подкрепя проекти за инвестиции в градско възстановяване и рехабилитация в градовете в България по допълващ начин към Фондовете за градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и да финансира дейности, които са недопустими за финансиране по смисъла на Оперативните програми, но представляват интегрирана част от инвестиционните проекти. Основeн фокус на втория етап на Платформата е подпомагането и насърчаването на по-интензивната зелена трансформация на българските региони.

Пълният комплект документи за кандидатстване е достъпен за изтегляне тук.