06 декември 2022 г., София – Представители на Фонд ФЛАГ – Ива Петкова и Любомир Царев, и Клуб „Икономика“ 2000 – Д-р Яна Кирилова, представиха проект за създаване на финансов инструмент за преход към чиста енергия -  FLAG-FICET пред представители на местните власти. Откриващото събитие по проекта бе част от Националната среща на експертите по програми и проекти в общините, организирана от НСОРБ-Актив, която се провежда от 5 до 7 декември в София.

Проектът, одобрен за финансиране по програма LIFE, схема LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments. (Техническа помощ за преодоляване на пазарните ограничения за устойчиви енергийни инвестиции), е е съвместна инициатива между Фонд ФЛАГ, Института за икономически изследвания (ИИИ) на БАН и Клуб „Икономика 2000“. Основен фокус на проекта е разработване, демонстриране и популяризиране на иновативен финансов инструмент в рамките на Фонд ФЛАГ. За неговото изпълнение, в рамките на проект FLAG-FICET,  ще бъде осигурена  безвъзмездна техническа помощ към общините за подготовка, структуриране и цялостно комплектоване на проекти, свързани с преход към чиста енергия, в това число енергийна ефективност, възобновяеми източници, термални минерални води и др.. В допълнение, Фонд ФЛАГ предвижда да осигури целево финансиране за зелените проектни идеи, получили техническа подкрепа.

Общите цели на проекта са в посока цялостно подпомагане на българските общини в прехода им към чиста енергия в следващите десет години. Чрез FLAG-FICET те ще получат помощ в подготовката им за посрещане на предизвикателствата в областта на смекчаването и адаптирането към изменението на климата. Друга цел на проекта е да мобилизира финансов ресурс за подпомагане на инвестиции за зелен преход на местите власти, както и да повиши информираността за ползите от прехода към чиста енергия и възможностите за финансиране на зелени инвестиции.

В рамките на проекта е изпратен въпросник до българските общини, с който да бъдат проучени нагласите и готовността им за проектни идеи за преход към чиста енергия в следните области:  

  • енергийна ефективност на общински сгради, вкл. административни сгради, културни и образователни институции (училища, читалища, музеи и др.), социални жилища, вкл. монтаж на соларни системи на покривите на тези сгради
  • възобновяеми енергийни източници, вкл. проучване на възможностите за реализиране на проекти на енергийни общности и за изграждане на соларни системи/паркове, вкл. върху рекултивирани общински депа за битови отпадъци;
  • използване на потенциала на общински термални минерални води;
  • други области на преход към чиста енергия като въвеждане на енергийно ефективно улично осветление, комбинирано производство на биомаса и водород, енергийно ефективен градски транспорт, базиран на преход към чиста енергия.

 

Работата по проекта ще бъде насочена и към изграждането на капацитет в рамките на Фонд ФЛАГ за разработване, оценка и финансиране на общински проекти за преход към чиста енергия. Предвижда се създаване на специализирано звено във Фонд ФЛАГ за зелени инвестиции – Climate Finance Unit, което да оказва техническа помощ за разработване и изпълнение на инвестиционни проекти. Очакванията са проектът да утвърди работещ модел за координация и консултации с широк кръг заинтересовани страни по отношение проекти на местните власти за преход към чиста енергия;

Повече за проект FLAG FICET може да откриете тук: https://www.flag-bg.com/?cid=33

За въпроси: life@flag-bg.com

*Информацията отразява вижданията на авторите. Нито Европейският съюз, нито Изпълнителна агенция за климат, инфраструктура и околна среда на ЕС (CINEA) в качеството на предоставящ орган могат да носят отговорност за тях.