Документи и разяснения

 1. Протокол 2 от 4 юни 2018 г. за отваряне, разглеждане и оценка на офертите на участниците
  Дата на публикуване: 12.06.2018 г.

 2. Протокол 1 от 15 май 2018 г. за отваряне, разглеждане и оценка на офертите на участниците
  Дата на публикуване: 12.06.2018 г.

 3. Техническо задание за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
  Дата на публикуване: 28.03.2018 г.

 4. Приложение 1 – Образец на оферта
  Дата на публикуване: 28.03.2018 г.

 5. Приложение 2 – Ценово предложение относно обособена позиция № 1
  Дата на публикуване: 28.03.2018 г.

 6. Приложение 3 – Ценово предложение относно обособена позиция № 2
  Дата на публикуване: 28.03.2018 г.

 7. Приложение 4 – Ценово предложение относно обособена позиция № 3
  Дата на публикуване: 28.03.2018 г.