Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

Условия по кредитите


 

Условия по кредитите за подготовка на проектно предложение/я

 

 • ФЛАГ предоставя кредити за подготовка на проектни предложения само на общини;  
 • За подготовка на проектни предложения се отпускат краткосрочни (със срок на погасяване до една година) и дългосрочни кредити (със срок на погасяване над една година) в лева или евро.  
 • ФЛАГ предоставя средствата за финансиране единствено на допустимите разходи по смисъла на подготвяните проектни предложения по съответната ОП/ПРСР/ТГС;  
 • В качество на обезпечение ФЛАГ приема собствените приходи на общината по смисъла на Закона за общинските бюджети: приходи от местни данъци и такси; от услуги и права; от общинска собственост; от глоби и имуществени санкции, лихви и неустойки, както и приходите от общата изравнителна субсидия за местни дейности, и/или банкова гаранция, издадена от банки с рейтинг, даден от Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch, не по-нисък от до един пункт под рейтинга на външния дълг на Република България, определен от тези рейтингови агенции, както и не по-нисък от инвестиционния.  
 • Максималният размер на кредита за подготовка на проектно предложение/я е 1 млн. лв.  

 

Условия по кредитите за изпълнение на проекти

 

 • ФЛАГ предоставя кредити за изпълнение на проекти на общини, на сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие;  
 • За изпълнение на проект се отпускат краткосрочни (със срок на погасяване до една година) и дългосрочни кредити (със срок на погасяване над една година) в лева или евро. Крайният срок за погасяване на кредит, отпуснат от ФЛАГ е в съответствие с плащанията от Управляващите органи на Оперативните програми.  
 • В качество на обезпечение ФЛАГ приема бъдещите вземания по Договора за безвъзмездна помощ с УО, както и собствените приходи на общината по смисъла на Закона за общинските бюджети: приходи от местни данъци и такси; от услуги и права, предоставяни от общините; от общинска собственост; от глоби и имуществени санкции, лихви и неустойки; и приходите от изравнителната субсидия за местни дейности, или банкова гаранция, издадена от банки с рейтинг, даден от Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch, не по-нисък от до един пункт под рейтинга на външния дълг на Република България, определен от тези рейтингови агенции, както и не по-нисък от инвестиционния, а за дружествата – общинска гаранция.  
 • Всички кредити, предназначени за финансиране на ДДС по договори за безвъзмездна помощ по Програмата за развитие на селските райони да бъдат обезпечени допълнително със залог върху банковата сметка на общината -кредитополучател, по която постъпват средствата за възстановяване на направени разходи от ДДС, съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 на МС от 23.04.2010 г. за извършване на разходи от Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. , /Обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г., в сила от 4.05.2010 г./.  
 • Максималният размер на кредит/и за изпълнение на проект/и към една община е 10 млн.лв.  

 

 

Специални условия за кредитиране на общинските проекти за техническа помощ:

 • Размер на кредита - до 25% от стойността на проекта;  
 • Размерът на всеки кредит не може да надхвърля 450 000 лв. на проект;  
 • Последното плащане при възстановяването на кредита не може да надхвърля 50% от стойността на финалното плащане от управляващия орган към общината;  
 • Общият размер на одобрени кредити не може да надхвърля 10% от кредитния ресурс на ФЛАГ.  


*Специалните условия за кредитиране на общинските проекти за техническа помощ, не са приложими за тези от тях, за които се предвижда инвестиционно финансиране в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (Решение на Съвета на директорите на ФЛАГ от 16 декември 2010 г. )

 

 

 

Изисквания към общините

 

За подготовка на проектно предложение

 • Възможност на общината да обслужва кредита;
 • Доказан административен капацитет на общината да управлява проекти, съфинансирани от Европейския съюз;
 • Собствено участие на общината в рамките на най-малко 10% от разходите за подготовката на проектно предложение/я.
 • Съответствие на целите и характера на проектното предложение с приоритетите на съответната ОП/ПРСР.

 

За изпълнение на проект

 • Възможност на общината/общинското дружество да обслужва кредита;
 • Доказан административен капацитет на общината/общинското дружество за изпълнение на проекта;
 • Съответствие на финансовите показатели и риска на проекта с кредитната политика на ФЛАГ

 

 

 

Формуляри за кандидатстване

ВАЖНО! Формулярите за кандидатстване са актуализирани на 01.02.2019 г.

 

За подготовка на проектно предложение

 

Исканията за кредит се подават в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ №1, ет. 4.

Формулярът за кандидатстване и придружаващите го документи трябва да бъдат представени в два идентични хартиени екземпляра, всеки от тях придружен с електронен носител. Всички копия на документи трябва да бъдат заверени "Вярно с оригинала". Исканията за кредит могат да бъдат депозирани на място в офиса на дружеството или изпратени по куриер.

 

Неразделна част от пакета документи за кандидатстване за кредит е копие на платежно нареждане за внесена такса по сметката на Фонд ФЛАГ, IBAN BG39UNCR70001505914959, BIC: UNCRBGSF

 

За изпълнение на проект

 

Исканията за кредит се подават в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-ти септември“ №1, ет. 4.

Формулярът за кандидатстване и придружаващите го документи трябва да бъдат представени в два идентични хартиени екземпляра, всеки от тях придружен с електронен носител. Всички копия на документи трябва да бъдат заверени "Вярно с оригинала". Исканията за кредит могат да бъдат депозирани на място в офиса на дружеството или изпратени по куриер.

 

 

Неразделна част от пакета документи за кандидатстване за кредит е копие на платежно нареждане за внесена такса по сметката на Фонд ФЛАГ, IBAN BG39UNCR70001505914959, BIC: UNCRBGSF

 

  

  

Процедура за  разглеждане на искания за кредит

  

  

Процедура за оценка на искания за кредит

  

  

ВАЖНО! Във връзка с промените от 2016 г. в Закона за обществените поръчки (ЗОП) за предоставяне на финансови услуги, при необходимост от общинско дългово финансиране за изпълнението на европейски проекти, общините могат да отправят покани за оферта освен към банките и към фонд ФЛАГ. Същото се отнася и ако се предприемат стъпки за рефинансиране на стари задължения към фонда.

 

 

 

 

Обслужване на кредита


 

Общината/общинското дружество усвоява одобрения кредит еднократно или на траншове, съобразно предвиденото в договора за кредит. Схемата на усвояване на средствата по кредитите за изпълнение на проекти ще бъде съобразена с исканията за плащане към Управляващите органи на ОП/ПРСР.

 

Погасителният план по всеки договор за кредит се договаря съгласно конкретното искане, възможностите на общината/дружеството и източниците на погасяване. Договорените лихви по кредити се начисляват и издължават ежемесечно, освен, ако в договора за кредит не е договорено друго. При кредити за изпълнение на проекти източникът на средства за погасяване на допустимите разходи от главницата са плащанията по проекта от страна на УО, а на недопустимите - собствените приходи на общината/дружеството. 

 

Разрешава се предсрочно погасяване на кредита (по предварителна договореност или писмено искане на кредитополучателя), като ФЛАГ не събира такса.

 

 
^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)