Към основното съдържание
Към главното меню

Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

 

Актуалнa информация за подадени искания

На 01 април 2016 г. община Ловеч подаде искане за кредит в размер на 320 483 лева от фонд ФЛАГ. Целта на искания кредит е осигуряване на ресурс за съфинансиране по проект – „Подобрение на водоснабдителната и канализационна системи на гр. Ловеч“, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

 

Община Ловеч има богат опит в реализирането на проекти с инфраструктурна насоченост, осъществени чрез финансовата подкрепа на програма ФАР, ИСПА, проект „Красива България”, както и одобрени проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна програма „Околна среда”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общината ползва кредити от ФЛАГ за подпомагане изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”  

На 01 април 2016 г. община Николаево подаде искане за сключване на Рамково кредитно споразумение в размер на 152 609 лева от фонд ФЛАГ. Предназначението на рамковото кредитно споразумение е осигуряване на ресурс за съфинансиране по три проекта - за ремонт на НЧ „Зорница 1928 г.“, НЧ  "Васил Левски 1923" и НЧ  "Христо Смирненски 1899", на територията на община Николаево. Проектите са реализирани с безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., мярка 322.

 

Община Николаево има осъществени инфраструктурни проекти с финансовата подкрепа на САПАРД, СИФ, проект „Красива България” и др.Общината е ползвала кредит от ФЛАГ за подпомагане изпълнението на проект за подмяна на амортизирана селищна водопроводна мрежа – с. Елхово, община Николаево, по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.  

На 31 март 2016 г. община Димитровград подаде искане за кредит в размер на 750 000 лева от фонд ФЛАГ. Целта на искания кредит е осигуряване на ресурс за съфинансиране при изпълнението на проект за реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград – десен бряг, финансиран в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

 

Община Димитровград има опит в осъществяването на инвестиционни проекти, осъществени с финансовата подкрепа на програма ФАР, Фонд "Енергийна ефективност", Проект "Красива България", както и одобрени проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.”, за изпълнението на част от които е ползвала кредити от ФЛАГ.  
Оперативна програма регионално развитие
Програма за развитие на селските райони
Оперативна програма Околна среда
Европейско икономическо пространство
2008 - 2015 © Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД


Сайтът е разработен от Фирма ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)