Към основното съдържание
Към главното меню

Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

 

Актуалнa информация за подадени искания

На 22 юли 2016 г. община Варна подаде искане за кредит в размер на 5 133 478 лева от фонд ФЛАГ. Предназначението на искания кредит е финансиране на бъдещи допустими разходи по проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. Аспарухово, гр. Варна", финансиран от Фонд „Солидарност” на ЕС по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

 

Община Варна има опит в осъществяването на инвестиционни проекти по Програма ФАР, Проект "Красива България", ОП "Регионално развитие", ОП "Околна среда 2007 - 2013г.", ОП "Административен капацитет", ОП "Развитие на човешките ресурси", INTERREG IVC, URBACT II, ОП "Югоизточна Европа", Програма за конкурентоспособност и иновации на ЕК. 
Общината ползва кредити от фонд ФЛАГ за частично финансиране на проекти за енергийно саниране на детски заведения на територията на гр. Варна, за рехабилитация на пътни отсечки, за ремонт на социален учебно-професионален център „Анастасия Д-р Желязкова”, за ремонт и модернизация на музеите в гр. Варна, проект за подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна и проект за изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”.

 

На 18 юли 2016 г. община Симитли подаде искане за кредит в размер на 164 314,60 лева от фонд ФЛАГ. Предназначението на искания кредит е рефинансиране на разходи по проект за почистване на речното корито на р. Струма и изграждане на защитни съоръжения за предпазване от ерозия и наводнения. Проектът е финансиран в рамките на Приоритетна ос 4 на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.", схема BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки и предотвратяване на наводнения в 178 малки общини".

Община Симитли има опит в осъществяването на инвестиционни проекти по Програма ФАР и Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”. Общината има одобрени кредити от фонд ФЛАГ за подпомагане изпълнението на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Македония 2007 - 2013 г." и Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция - Бълрагия 2007- 2013 г.".

На 14 юли 2016 г. община Тополовград подаде искане за кредит в размер на 130 000 лева от фонд ФЛАГ. Предназначението на искания кредит е осигуряване на ресурс за окончателно плащане по проект „Възстановяване щетите от проливните дъждове, паднали на територията на гр. Тополовград в периода 31.01.-01.02.2015 г.", финансиран от Фонд „Солидарност” на ЕС.

 

Община Тополовград има осъществени инфраструктурни проекти с финансовата подкрепа на програма ФАР, Социално инвестиционния фонд, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и др. Общината ползва кредит от ФЛАГ за изпълнението на проект за рехабилитация на градски парк в гр. Тополовград, реализиран с безвъзмездна финансова помощ от Програма за развитие на селските райони, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

  
Оперативна програма регионално развитие
Програма за развитие на селските райони
Оперативна програма Околна среда
Европейско икономическо пространство
2008 - 2015 © Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД


Сайтът е разработен от Фирма ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)