Наред с възможностите за осигуряване на мостово финансиране, осигуряване на изискуемото според съответната програма собствено участие на бенефициента, както и  финансиране на невъзстановяеми от съответната програма разходи, необходими за осъществяване на инвестиционните  проекти, Фонд ФЛАГ отпуска заеми и за подготовка на проекти по програми, финансирани със средства на ЕС, от българското правителство или други международни програми.

Допустими кредитоискатели са общини,  сдружения или асоциации на общини, (включително асоциации по ВиК), дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие, които са допустими крайни получатели по съответните програми. Кредитите могат да бъдат краткосрочни - със срок на погасяване до една година, и дългосрочни - със срок на погасяване над една година. В качество на обезпечение ФЛАГ приема собствените приходи на общината по смисъла на Закона за общинските бюджети.

За отпускане на финансиране за подготовка на проекти е необходимо да са изпълнени следните условия:

  • Целите и характера на предложената за финансиране подготовка на проект да съответства на допустимите за финансиране проекти по програми от Фонд ФЛАГ;
  • Кредитоискателят да е кредитоспособен;
  • Съответствие на финансовите показатели и риска на проекта с кредитната политика на ФЛАГ;
  • Кредитоискателят да е осигурил собствено участие в разходите за подготовката на проекта (ако е приложимо);

Наличието на готова проектна документация и проектни предложения ще ускори процеса на реализация на инвестиционните проекти, както и ще предостави предимства за бенефициентите при кандидатстване за финансиране от различните програми. Като дългогодишен партньор на общините, Фонд ФЛАГ ще подкрепи и насърчи този процес.