Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
На заседание на 28 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Калояново, община Георги Дамяново, община Созопол и община Сандански.

На заседание на 28 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Калояново, община Георги Дамяново, община Созопол и община Сандански. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, както и за подготовка на проектно предложение.

Отпуснатите кредити на община Калояново, в общ размер на 859 802.08 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за изграждане на канализация и реконструкция на канализационна мрежа в с. Житница и в с. Ръжево конаре, община Калояново, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатият кредит на община Созопол, в размер на 620 701.13 лв., е за изпълнение на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на територията на община Созопол, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобреният кредит на община Сандански, в размер на 2 271 944 лв., е за подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


На заседание на 8 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Брусарци, община Дряново, община Любимец, община Трявна, община Велики Преслав, община Карнобат и община Попово

На заседание на 8 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Брусарци, община Дряново, община Любимец, община Трявна, община Велики Преслав, община Карнобат и община Попово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Отпуснатите кредити на община Брусарци, в размер на 228 496.80 лв., на община Дряново, в размер на 346 928.52 лв., на община Любимец, в размер на 183 971.30 лв., и на община Трявна, в размер на 130 115.67 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за подобряване на градския облик и за рехабилитация на улична мрежа, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатият кредит на община Велики Преслав, в размер на 216 490.42 лв., е за изпълнение на проект за внедряване на енергоспестяващи мерки в училище и детски ясли в гр. Велики Преслав, финансиран в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобрените кредити на община Карнобат, в размер на 2 754 221.01 лв., и на община Попово, в размер на 1 956 081.09 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване на градската среда, финансирани в рамките на операция 1.4 „Подобряване на физическата и жизнена среда и превенция на риска”.


На заседание на 18 октомври 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Габрово, община Вършец, община Завет, община Петрич, община Бойчиновци, община Исперих, община Етрополе и община Угърчин.

На заседание на 18 октомври 2011 г.  Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Габрово, община Вършец, община Завет, община Петрич, община Бойчиновци, община Исперих, община Етрополе и община Угърчин. Одобрените от фонд ФЛАГ кредити са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." и Програмата за развитие на селските райони.

 

Отпуснатите кредити на община Габрово са в общ размер 6 060 709.37 лв. Първият кредит представлява Рамково кредитно споразумение за финансиране на част от допустимите разходи на два проекта - за създаване на привлекателна физическа среда в гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие, както и за създаване на съвременна образователна инфраструктура. Предназначението на втория кредит е за покриване на недопустимите разходи по проекта за създаване на съвременна образователна инфраструктура. И двата проекта са финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

 

Отпуснатите кредити на община Вършец, в размер на 140 800.00 лв., и на община Завет, в размер на 362 620.09 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност, обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в двете общини, финансирани в рамките на Операция 4.1 "Дребномащабни местни инвестиции" на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.". Одобреният кредит на община Петрич, в размер на 1 627 321.73 лв., е за изпълнение на проект за благоустрояване на градската среда в град Петрич, финансиран в рамките на Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска".

 

Одобрените два кредита на община Исперих, в общ размер 1 500 000.00 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за благоустрояване на обществени зелени площи в град Исперих и рехабилитация на улици в десет села на територията на общината, реализирани с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, мярка 322.

 

Отпуснатите кредити на община Угърчин, в общ размер 398 619,96 лв., са за успешното изпълнение на три проекта за реконструкция и изграждане на уличната мрежа и централна градска част на град Угърчин, както и за реконструкция на вътрешна водопровдна мрежа на с. Кирчево, община Угърчин, финансирани в рамките на мярка 322 и мярка 321 на Програма за развитие на селските райони.

 

Целта на отпуснатите кредити на община Етрополе, в общ размер 607 648.00 лв., е покриване на ДДС при изпълнението на два проекта за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Етрополе, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

 

Отпуснатото финансиране на община Бойчиновци, в размер на 275 742.42 лв., е за подпомагане осъществяването на проект за обновяване и благоустрояване на площадните пространства в четири населени места в общината, финансиран в рамките на Програма за развитие на селските райони, мярка 322.


Промени в кредитната политика - 18.10.2011 г. (ПРСР)

На свое заседание на 18 октомври 2011 г. Съветът на директорите реши всички кредити, предназначени за финансиране на ДДС по договори за безвъзмездна помощ по Програмата за развитие на селските райони да бъдат обезпечени допълнително със залог върху банковата сметка на общината -кредитополучател, по която постъпват средствата за възстановяване на направени разходи от ДДС, съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 на МС от 23.04.2010 г. за извършване на разходи от Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. , /Обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г., в сила от 4.05.2010 г./.

 

Решението се прилага за всички кредити, предложени за разглеждане на заседанието, състояло се на 18 октомври 2011 г.,  и за всички следващи искания за кредит.

 


На заседание на 19 септември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Криводол, община Белослав, община Мирково, община Долни Дъбник, община Горна Оряховица и община Троян.

На заседание на 19 септември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Криводол, община Белослав, община Мирково, община Долни Дъбник, община Горна Оряховица и община Троян. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

 

Отпуснатите кредити на община Белослав, в размер на 2 417 774.23 лв., и на община Мирково, в размер на 885 242.79 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за реконструкция на водоснабдителна мрежа, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322. Кредитът на община  Криводол, в размер на 89 125.94 лв. е за подпомагане изпълнението на проект за залесяване на неземеделски земи по мярка 223.

 

Отпуснатият кредит на община Долни Дъбник, в размер на 540 490 лв., е за изпълнение на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища в община Долни Дъбник, финансиран в рамките на операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобрените кредити на община Горна Оряховица, в общ размер на 3 703 960.20 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване на физическата среда и сигурността и за реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура, финансирани съответно в рамките на операция 1.4 „Подобряване на физическата и жизнена среда и превенция на риска” и на операция 1.1 „Социална инфраструктура”. Кредитът на община Троян, в размер на 2 864 000 лв., е за изпълнение на интегриран проект за подобряване градската среда на град Троян, също реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

 


На заседание на 19.08.2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Елхово, община Мирково, община Самуил, община Ботевград, община Раковски, община Разград, община Генерал Тошево и община Сливо поле

На заседание на 19 август 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Елхово, община Мирково, община Самуил, община Ботевград, община Раковски, община Разград, община Генерал Тошево и община Сливо поле. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.”

Одобрените кредити на община Сандански, в размер на 836 837 лв. и на община Мирково, в размер на 442 341.77 лв., са за изпълнение на проекти за реконструкция на водопроводна мрежа, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони, мярка 321.

Кредитът на община Елхово, в размер на 1 339 126.60 лв., е за изпълнението на проект за основен ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово, реализиран с безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатите два кредита на община Самуил, в общ размер от 1 010 350.47 лв., са за подпомагане успешното изпълнение на проекти за ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "св. Св. Кирил и Методий", с. Самуил, и за подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги за населението в с. Самуил, с. Владимировци и с. Хърсово. Проектите са реализирани с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и от Програмата за развитие на селските райони, мярка 321.

Кредитите на община Ботевград, в размер на 2 000 000 лв., на община Раковски, в размер на 1 970 000 лв., и на община Разград, в размер на 3 800 000 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване съответно на образователната инфраструктура в община Ботевград и на физическата и жилищна градска среда в общините Раковски и Разград. Проектите са  финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Отпуснатото финансиране на община Генерал Тошево, в размер на 1 186 547 лв. и на община Сливо поле, в размер на 2 566 448.38 лв., са за подпомагане изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.”


На заседание на 15 юли 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тополовград, община Тервел, община Дряново, община Лом и община Руен.

На заседание на 15 юли 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тополовград, община Тервел, община Дряново, община Лом и община Руен. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Отпуснатите три кредита на община Тервел, в общ размер на 2 472 906.10 лв., и на община Тополовград, в размер на 312 273 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за благоустрояване на град Тервел и села в общината, както и за рехабилитация на градски парк в град Тополовград, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатият кредит на община Дряново, в размер на 350 000 лв., е за изпълнение на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на две училища в гр. Дряново, финансиран в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобреният кредит на община Лом, в размер на 4 427 752.17 лв., е за изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом, финансиран в рамките на операция 1.4 „Подобряване на физическата и жизнена среда и превенция на риска”.

Кредитът на община Руен, в размер на 6 433 749.50 лв., е за изпълнение на инвестиционен проект за подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.


Промени в кредитната политика - 15.07.2011 г.

На свое заседание от 15 юли 2011 г. Съветът на директорите прие възможността за разглеждане и отпускане на кредити по мерки 223 и 226 на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). До момента ФЛАГ отпускаше кредити за изпълнение на проекти единствено по мерки 321 и 322 на ПРСР.

Мярка 223 предоставя помощ за увеличаване на горските масиви в равнинните райони, намаляване на ерозията и подобряване на водния баланс в подкрепените територии. Общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1.0 ха., са сред допустимите бенефициенти по мярката.

Мярка 226 има за цел възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия, както и въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари. Един от допустимите бенефициенти по мярката са общини, собственици на гори и земи от горския фонд. Финансовата помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта.

И по двете мерки финансовата помощ достига до 100 % от общите допустими разходи по проекта, а максималният размер на допустимите разходи е левовата равностойност на 300 000 евро.


На заседание на 21 юни 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Маджарово, община Костенец, община Ружинци, община Пещера, община Варна, община Якоруда, община Мирково и община Бяла (Варненска област)

На заседание на 21 юни 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Маджарово, община Костенец, община Ружинци, община Пещера, община Варна, община Якоруда, община Мирково и община Бяла (Варненска област). Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Програмата за развитие на селските райони.

Отпуснатите кредити на община Маджарово, в размер на 548 590 лв., и на община Ружинци, в размер на 328 812.64 лв., са за изпълнение на проекти за реконструкция на училища, финансирани в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. Кредитите на община Костенец, в размер на 374 540.35 лв., и на община Пещера, в размер на 546 785.71 лв., са за изпълнение на проекти за укрепване на свлачища. Одобреният кредит на община Варна, в размер на 3 902 363 лв., е за ремонт и модернизация на музеите на град Варна, финансиран в рамките на операция 1.1 „Социална инфраструктура”.

Кредитът на община Якоруда, в размер на 254 622.50 лв., е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр. Якоруда, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Отпуснатите четири кредита на община Бяла, в общ размер на 1 163 889.70 лв., и на община Мирково, в размер на 810 635.40 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Попович, община Бяла , три проекта за реконструкция на улична мрежа в град Бяла и проект за реконструкция и модернизация на водоснабдяването на село Мирково, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 и мярка 322.


На заседание на 20 май 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Летница, община Белене, община Лом и община Попово.

На заседание на 20 май 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Летница, община Белене, община Лом и община Попово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Отпуснатите четири кредита на община Летница, в общ размер на 636 805 лв., и на община Белене, в размер на 338 416 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за реконструкция на улична мрежа и за реконструкция и модернизация на уличното осветление и площади, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Отпуснатият кредит на община Лом, в размер на 694 097.96 лв., е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на интегриран проект за управление и пречистване на водите в гр. Лом, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Попово, в размер на 600 000 лв., е за изпълнение на проект за саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца, лишени от родителски грижи, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”.


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)