Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
На заседание на 20 май 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Летница, община Белене, община Лом и община Попово.

На заседание на 20 май 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Летница, община Белене, община Лом и община Попово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Отпуснатите четири кредита на община Летница, в общ размер на 636 805 лв., и на община Белене, в размер на 338 416 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за реконструкция на улична мрежа и за реконструкция и модернизация на уличното осветление и площади, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Отпуснатият кредит на община Лом, в размер на 694 097.96 лв., е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на интегриран проект за управление и пречистване на водите в гр. Лом, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Попово, в размер на 600 000 лв., е за изпълнение на проект за саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца, лишени от родителски грижи, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”.


На заседание на 19 април 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Гоце Делчев, община Провадия, община Елин Пелин, община Гулянци, община Кула и община Долна баня.

На заседание на 19 април 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Гоце Делчев, община Провадия, община Елин Пелин, община Гулянци, община Кула и община Долна баня. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Програмата за развитие на селските райони и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство .

Одобрените кредити на община Провадия, в размер на 2 927 713.33 лв., и на община Елин Пелин, в размер на 2 599 628.96 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване съответно на образователната и на културната инфраструктура, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”.

Кредитът на община Гулянци в размер на 140 803.31 лв. е за изпълнение на проект за укрепване на свлачище в с. Милковица, финансиран в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.

Отпуснатите кредитите на община Кула, в размер на 279 777.60 лв., и на община Долна баня, в размер на 780 949.45 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за подобряване уличната инфраструктура и за реконструкция на мостово съоръжение, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Кредитът на община Гоце Делчев, в размер на 277 155 лв., е за изпълнение на проект за подобряване на енергийната ефективност на общинска многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров”, реализиран с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство, приоритетна област 1.


На заседание на 22 март 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Стралджа и община Димитровград.

На заседание на 22 март 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Стралджа и община Димитровград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

Одобрените кредити на община Стралджа, в общ размер от 358 896 лв., са за изпълнение на проекти за техническа помощ за подготовка на интегрирани инвестиционни проекти във водния сектор на гр. Стралджа и с. Зимница, финансирани в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

Кредитът на община Димитровград, в размер на 266 351.54 лв., е за подпомагане изпълнението на проект за възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ „Злато поле”, финансиран в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. 


Промени в кредитната политика - Важно!

На свое заседание от 18 февруари 2011 г. Съветът на директорите извърши следните промени в кредитната политика на ФЛАГ:

 

1.   Определи следните условия за усвояване на кредити за общински инвестиционни проекти по Трансгранично сътрудничество „Румъния – България 2007-2013 г.” (отнася се и за останалите програми за трансгранично сътрудничество)

 

1.1 Обезпечение върху собствените приходи на общината по смисъла на чл. 6 от Закона за общинския дълг;

1.2 Обезпечение върху постъпленията по извънбюджетната сметка на общината, по която постъпват средствата по проекта;

 

1.3 Сключване на тристранно споразумение между ФЛАГ, общината и търговската банка, обслужваща извънбюджетната сметка на общината, по която постъпват средствата по проекта

 

2.      ФЛАГ приема искания за кредитиране на общински проекти за разработка и внедряване на географски информационни системи (ГИС), финансирани по линия на Финансовия механизъм на Европейски икономическо пространство или на Оперативна  програма „Административен капацитет”. Условията за кредитиране са идентични с тези за инвестиционен проект. 

 

3.      Отпада ограничението в срока от една година за погасяване на кредитите за подготовка на проектни предложения, които вече могат да бъдат структурирани като дългосрочни, съобразно кредитната способност на общините.

 

4.      С Решение № 15/21 декември 2010 г. по дело № 9 от 2010 г. Конституционният съд на Република България отмени промените в ГПК, с които общините бяха изключени от обхвата на принудителното събиране на вземания. В тази връзка ФЛАГ отмени въведеното през април 2010 г. изискване при дългосрочен дълг, общината да осигурява по сметката в Управляващата банка средства, необходими за извършване на всяка предстояща погасителна вноска по кредита.

 

5.      Въвежда се възстановима такса за разглеждане на искане за кредит в размер на 1,800 лв. Таксата е дължима при подаване на искане за кредит и се възстановява на кредитополучателя в момента на първото усвояване на одобрения кредит. Таксата не се възстановява на кредитоискателя в следните случаи:

 

5.1 При отказ на кредитоискателя да сключи договор за кредит при одобрено от Съвета на директорите искане за кредит.

 

5.2 При отказ на кредитоискателя да усвои кредита при одобрено от Съвета на директорите искане за кредит и при сключен договор за кредит.


На заседание на 18 февруари 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Смолян, община Балчик, община Любимец, община Братя Даскалови, община Свиленград и община Омуртаг.

На заседание на 18 февруари 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Смолян, община Балчик, община Любимец, община Братя Даскалови, община Свиленград и община Омуртаг. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Административен капацитет” и Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство.

 

Одобреният кредит на община Смолян, в размер на 3 267 258.73 лв., е за изпълнение на проект за подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян, финансиран в рамките на Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Вторият кредит на община Смолян е първото одобрено рамково кредитно споразумение за изпълнение на проекти, което включва три проекта - за благоустрояване на уличната мрежа, за укрепване свлачище и за създаване на туристически център в Момчиловци, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и от Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България. Общият размер на кредита за допустими разходи е 1 605 533 лв., а за осигуряване на собствения принос и за финансиране на недопустими разходи по проектите е 467 515.60  лв.

 

Отпуснатите кредити на община Любимец, в размер на 590 000 лв., и на община Братя Даскалови, в размер на 184 000 лв., са за изпълнение на проекти съответно за създаване и въвеждане на географска информационна система и за археологическо проучване на надгробни могили и селищни обекти, реализирани с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство. Кредитът на община Свиленград, в размер на 330 000 лв., е за изпълнение на проект за разработване и внедряване на географска информационна система и за цялостно подобряване на качеството на административното обслужване, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Кредитът на община Омуртаг, в размер на 173 248 лв., е за подпомагане изпълнението на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, финансиран в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.   


На 26 януари 2011г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Вълчедръм, Кубрат, Гурково и Брезово.

На заседание на 26 януари 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Вълчедръм, община Кубрат, община Гурково и община Брезово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000  екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж.  попадащи в градски агломерационни ареали”, процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Кредитите на община Вълчедръм, в размер на 267 779 лв., и на община Белене, в размер на 120 360 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Кредитът на община Кубрат, в размер на 1 490 305 лв., е също за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ”, като общината попада сред приоритетните за финансиране на инвестиционни проекти в сектор „Води” през настоящия програмен период. Отпуснатият кредит на община Гурково в общ размер на 406 564.75 лв. е за частично финансиране на допустимите разходи, както и за покриване на собственото участие на общината по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води – гр. Гурково”.

На 16 декември 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Ловеч, Лясковец, Ябланица, Долна Митрополия и Белене

На заседание на 16 декември 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Ловеч, община Лясковец, община Ябланица, община Долна Митрополия и община Белене. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство.

Отпуснатият кредит на община Ловеч, в размер на 3 264 267.65 лв., е за изпълнение на проект за подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч, финансиран в рамките на Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

Одобрените кредити на община Лясковец, в размер на 542 890 лв., и на община Ябланица, в размер на 464 989.21 лв., са за изпълнение на проекти за повишаване на капацитета на общинска администрация, реализирани с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство, Приоритетна област 2: „Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението, укрепване капацитета на местните власти и техните администрации в сферата на административните и публични услуги, както и демократичните процеси, които ги подкрепят.”

Кредитите на община Долна Митрополия, в размер на 142 890 лв., и на община Белене, в размер на 129 820 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.


На 17 ноември 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Перник, Варна, Мадан и Гоце Делчев

На заседание на 17 ноември 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Перник, община Варна, община Мадан и община Гоце Делчев. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство.

Отпуснатият кредит на община Перник в размер на 539 000 лв. е за изпълнение на проект за укрепване на свлачище по Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Одобреният кредит на община Варна в размер на 2 000 000 лв. е за изпълнение на проект за ремонт на социален учебно-професионален център „Анастасия Д-р Железкова”, финансиран в рамките на Oперация 1.1 „Социална инфраструктура”.

Кредитът на община Мадан в размер на 142 890 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширяване на Регионално депо за ТБО град Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Одобреният кредит на община Гоце Делчев в общ размер от 542 890 лв., съответно 400 000 лв. за покриване на допустими разходи и 122 679.90 лв. за собствено участие, е за изпълнение за проект за възстановяване на сградата на първото класно училище „Св. Св. Кирил и Методий” и превръщането му в културно образователен център за младежи и туристи, финансиран в рамките на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство, Приоритетна област 1: „Защита на околната среда, включително градската среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия”.


На 22 октомври 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Велинград, Белослав, Медковец и Копривщица

На заседание на 22 октомври 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Велинград, община Белослав, община Медковец и община Копривщица. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, както и по Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство.

Одобрените кредити на община Велинград в размер на 328 482.57 лв. и на община Белослав в размер на 1 000 000 лв. са за изпълнение на проекти съответно за укрепване на свлачищни процеси и за облагородяване на градската среда по Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Отпуснатият кредит на община Медковец в размер на 197 781 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа – с. Медковец” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Копривщица в размер на 300 000 лв. е за изпълнение за проект за възстановяване на сградата на първото класно училище „Св. Св. Кирил и Методий” и превръщането му в културно образователен център за младежи и туристи, финансиран в рамките на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство, Приоритетна област 4: Опазване на европейското културно наследство.


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)