Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
На заседание на 15 март 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Лясковец, община Перник, община Тунджа, община Златарица и община Сапарева баня.

На заседание на 15 март 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Лясковец, община Перник, община Тунджа, община Златарица и община Сапарева баня. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Одобрените кредити на община Лясковец в общ размер на 1 139 400 лв. са за покриване на част от допустимите разходи и собствения принос по проект за благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Отпуснатите кредити на община Перник в размер на 426 745 лв. и на община Тунджа в размер на 426 745 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура и за предотвратяване на наводнения, финансирани също в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Кредитите на община Златарица в размер на 1 150 568 лв. и на община Сапарева баня в размер на 141 339.13 лв. са за изпълнение на проекти за реконструкция на уличната мрежа, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.


На заседание на 24 февруари 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Гоце Делчев, община Рудозем, община Севлиево, община Симитли, община Попово, община Варна и община Кюстендил.

На заседание на 24 февруари 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Гоце Делчев, община Рудозем, община Севлиево, община Симитли, община Попово, община Варна и община Кюстендил. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество България – бивша Югославска Република Македония 2007-2013 г.

Отпуснатите кредити на община Гоце Делчев в общ размер на 5 364 834 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти за подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев и за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа в населените места от общината, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Кредитът на община Рудозем, в общ размер на 324 158.87 лв., е за покриване на част от допустимите разходи и собствения принос по проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Одобреният кредит на община Севлиево, в общ размер на 3 051 761 лв., също финансира както допустимите разходи, така и собствения принос по проект за изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение, а кредитът на община Варна в размер на 3 600 000 лв. е за изпълнение на проект за Подобряване на физическата и жизнена среда, реализирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Кредитите на община Симитли в общ размер на 1 150 568 лв.са за изпълнение на проекти за Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа и на канализационна и водопроводна мрежа с. Черниче, община Симитли, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Отпуснатият кредит на община Попово, в общ размер на 1 429 273 лв., е за финансиране на допустимите разходи и на собственото участие по проект за подобряване на ВиК мрежата в гр. Попово, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Одобрените кредити на община Кюстендил, в размер на 255 959 евро, са за изпълнение на проекти съответно за превръщане на линиите на разделение в точка на сближаване, за развитие на туризма и за инвестиране в споделеното знание, финансирани в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество България – бивша Югославска Република Македония 2007-2013 г.


На заседание на 20 януари 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Копривщица, община Каварна, община Самуил, община Симеоновград, община Главиница и община Ямбол.

На заседание на 20 януари 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Копривщица, община Каварна, община Самуил, община Симеоновград, община Главиница и община Ямбол. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Отпуснатите кредити на община Самуил в размер на 330 349.60 лв., на община Копривщица в  размер на 840 380.27 лв. и  на община Симеоновград, в общ размер на 671 236.20 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти  за благоустрояване, обновяване и развитие на населените места, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

Одобрените кредити на община Главиница, в размер на 200 294.46 лв., и на община Ямбол, в размер на 1 500 000 лв., са за изпълнение на проекти съответно  за внедряване на мерки за енергийна ефективност и за устойчиво подобряване на градската среда, финансирани в рамките на  Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Отпуснатите кредити на община Каварна, в общ размер на 2 800 000 лв., са за финансиране на допустимите разходи и на собственото участие по проект за развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в Каварна, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 


На заседание на 20 декември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Куклен, община Гулянци, община Завет, община Чепеларе, община Хитрино и община Кайнарджа.

На заседание на 20 декември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Куклен, община Гулянци, община Завет, община Чепеларе, община Хитрино и община Кайнарджа. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България.

Отпуснатите кредити на община Гулянци, в размер на 298 086.88 лв., на община Завет, в общ размер на 394 831.20 лв.(за изпълнение на три проекта), и на община Чепеларе, в размер на 265 828.87 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за благоустрояване, обновяване и развитие на населените места, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони. Кредитът на община Хитрино в размер на 572 451.11 лв. е за изпълнение на проект за рехабилитация на общински пътища по същата програма.

Отпуснатият кредит на община Куклен, в размер на 213 552.73 лв., е за изпълнение на проект за укрепване на свлачищен участък на общински път, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобрените кредити на община Кайнарджа, в общ размер на 2 761 150.80 лв., са за изпълнение на проекти за Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура и за Трансграничен път Липница – Кайнарджа, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България.


На заседание на 28 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Калояново, община Георги Дамяново, община Созопол и община Сандански.

На заседание на 28 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Калояново, община Георги Дамяново, община Созопол и община Сандански. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, както и за подготовка на проектно предложение.

Отпуснатите кредити на община Калояново, в общ размер на 859 802.08 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за изграждане на канализация и реконструкция на канализационна мрежа в с. Житница и в с. Ръжево конаре, община Калояново, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатият кредит на община Созопол, в размер на 620 701.13 лв., е за изпълнение на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на територията на община Созопол, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобреният кредит на община Сандански, в размер на 2 271 944 лв., е за подготовка на проектно предложение по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


На заседание на 8 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Брусарци, община Дряново, община Любимец, община Трявна, община Велики Преслав, община Карнобат и община Попово

На заседание на 8 ноември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Брусарци, община Дряново, община Любимец, община Трявна, община Велики Преслав, община Карнобат и община Попово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Отпуснатите кредити на община Брусарци, в размер на 228 496.80 лв., на община Дряново, в размер на 346 928.52 лв., на община Любимец, в размер на 183 971.30 лв., и на община Трявна, в размер на 130 115.67 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за подобряване на градския облик и за рехабилитация на улична мрежа, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатият кредит на община Велики Преслав, в размер на 216 490.42 лв., е за изпълнение на проект за внедряване на енергоспестяващи мерки в училище и детски ясли в гр. Велики Преслав, финансиран в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобрените кредити на община Карнобат, в размер на 2 754 221.01 лв., и на община Попово, в размер на 1 956 081.09 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване на градската среда, финансирани в рамките на операция 1.4 „Подобряване на физическата и жизнена среда и превенция на риска”.


На заседание на 18 октомври 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Габрово, община Вършец, община Завет, община Петрич, община Бойчиновци, община Исперих, община Етрополе и община Угърчин.

На заседание на 18 октомври 2011 г.  Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Габрово, община Вършец, община Завет, община Петрич, община Бойчиновци, община Исперих, община Етрополе и община Угърчин. Одобрените от фонд ФЛАГ кредити са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." и Програмата за развитие на селските райони.

 

Отпуснатите кредити на община Габрово са в общ размер 6 060 709.37 лв. Първият кредит представлява Рамково кредитно споразумение за финансиране на част от допустимите разходи на два проекта - за създаване на привлекателна физическа среда в гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие, както и за създаване на съвременна образователна инфраструктура. Предназначението на втория кредит е за покриване на недопустимите разходи по проекта за създаване на съвременна образователна инфраструктура. И двата проекта са финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

 

Отпуснатите кредити на община Вършец, в размер на 140 800.00 лв., и на община Завет, в размер на 362 620.09 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност, обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в двете общини, финансирани в рамките на Операция 4.1 "Дребномащабни местни инвестиции" на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.". Одобреният кредит на община Петрич, в размер на 1 627 321.73 лв., е за изпълнение на проект за благоустрояване на градската среда в град Петрич, финансиран в рамките на Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска".

 

Одобрените два кредита на община Исперих, в общ размер 1 500 000.00 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за благоустрояване на обществени зелени площи в град Исперих и рехабилитация на улици в десет села на територията на общината, реализирани с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, мярка 322.

 

Отпуснатите кредити на община Угърчин, в общ размер 398 619,96 лв., са за успешното изпълнение на три проекта за реконструкция и изграждане на уличната мрежа и централна градска част на град Угърчин, както и за реконструкция на вътрешна водопровдна мрежа на с. Кирчево, община Угърчин, финансирани в рамките на мярка 322 и мярка 321 на Програма за развитие на селските райони.

 

Целта на отпуснатите кредити на община Етрополе, в общ размер 607 648.00 лв., е покриване на ДДС при изпълнението на два проекта за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Етрополе, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

 

Отпуснатото финансиране на община Бойчиновци, в размер на 275 742.42 лв., е за подпомагане осъществяването на проект за обновяване и благоустрояване на площадните пространства в четири населени места в общината, финансиран в рамките на Програма за развитие на селските райони, мярка 322.


Промени в кредитната политика - 18.10.2011 г. (ПРСР)

На свое заседание на 18 октомври 2011 г. Съветът на директорите реши всички кредити, предназначени за финансиране на ДДС по договори за безвъзмездна помощ по Програмата за развитие на селските райони да бъдат обезпечени допълнително със залог върху банковата сметка на общината -кредитополучател, по която постъпват средствата за възстановяване на направени разходи от ДДС, съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 на МС от 23.04.2010 г. за извършване на разходи от Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. , /Обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г., в сила от 4.05.2010 г./.

 

Решението се прилага за всички кредити, предложени за разглеждане на заседанието, състояло се на 18 октомври 2011 г.,  и за всички следващи искания за кредит.

 


На заседание на 19 септември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Криводол, община Белослав, община Мирково, община Долни Дъбник, община Горна Оряховица и община Троян.

На заседание на 19 септември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Криводол, община Белослав, община Мирково, община Долни Дъбник, община Горна Оряховица и община Троян. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

 

Отпуснатите кредити на община Белослав, в размер на 2 417 774.23 лв., и на община Мирково, в размер на 885 242.79 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за реконструкция на водоснабдителна мрежа, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322. Кредитът на община  Криводол, в размер на 89 125.94 лв. е за подпомагане изпълнението на проект за залесяване на неземеделски земи по мярка 223.

 

Отпуснатият кредит на община Долни Дъбник, в размер на 540 490 лв., е за изпълнение на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища в община Долни Дъбник, финансиран в рамките на операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобрените кредити на община Горна Оряховица, в общ размер на 3 703 960.20 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване на физическата среда и сигурността и за реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура, финансирани съответно в рамките на операция 1.4 „Подобряване на физическата и жизнена среда и превенция на риска” и на операция 1.1 „Социална инфраструктура”. Кредитът на община Троян, в размер на 2 864 000 лв., е за изпълнение на интегриран проект за подобряване градската среда на град Троян, също реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

 


На заседание на 19.08.2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Елхово, община Мирково, община Самуил, община Ботевград, община Раковски, община Разград, община Генерал Тошево и община Сливо поле

На заседание на 19 август 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Елхово, община Мирково, община Самуил, община Ботевград, община Раковски, община Разград, община Генерал Тошево и община Сливо поле. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.”

Одобрените кредити на община Сандански, в размер на 836 837 лв. и на община Мирково, в размер на 442 341.77 лв., са за изпълнение на проекти за реконструкция на водопроводна мрежа, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони, мярка 321.

Кредитът на община Елхово, в размер на 1 339 126.60 лв., е за изпълнението на проект за основен ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово, реализиран с безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатите два кредита на община Самуил, в общ размер от 1 010 350.47 лв., са за подпомагане успешното изпълнение на проекти за ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "св. Св. Кирил и Методий", с. Самуил, и за подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги за населението в с. Самуил, с. Владимировци и с. Хърсово. Проектите са реализирани с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и от Програмата за развитие на селските райони, мярка 321.

Кредитите на община Ботевград, в размер на 2 000 000 лв., на община Раковски, в размер на 1 970 000 лв., и на община Разград, в размер на 3 800 000 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване съответно на образователната инфраструктура в община Ботевград и на физическата и жилищна градска среда в общините Раковски и Разград. Проектите са  финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Отпуснатото финансиране на община Генерал Тошево, в размер на 1 186 547 лв. и на община Сливо поле, в размер на 2 566 448.38 лв., са за подпомагане изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.”


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)