Представители на Фонд ФЛАГ взеха участие с презентация във виртуално информационно събитие на 18 април 2024 г., организирано от Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ), за представяне и даване на разяснения по публикуваната покана за набиране на проекти чрез конкурентен подбор по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) към Инвестиционната програма за климата (ИПК).

В рамките на поканата, НДЕФ предоставя безвъзмездната финансова помощ до 70% от стойността (с ДДС) на инвестиционните разходи за енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по проекта. Допустими кандидати са общини, общински училища и общински детски градини. В рамките на Подпрограмата, един бенефициер може да кандидатства само с един проект за един обект.

По конкретната схема Фонд ФЛАГ може да осигури задължителното съфинансиране от 30% за разходите за енергоспестяващи мерки (ЕСМ), както и финансиране за други допълващи дейности по проектите (надзори и контроли, друго СМР извън ЕЕ, други интегрални разходи за реализацията на проекта). Допустими кандидати за заем от ФЛАГ са общините, собственици на обектите (училища и детски градини), които могат да поемат дълг от ФЛАГ с Решение на Общинския съвет за осигуряване на съфинансиране, включително в случаите когато кандидат пред НДЕФ е училище или детска градина. Финансовата подкрепа за конкретната схема от ФЛАГ ще бъде по линия на иновативния финансов инструмент FLAG-FICET, разработен по програма LIFE, и насочен към насърчаване на проекти за преход към чиста енергия на публичните власти чрез комбинация на заемни средства, грантове и техническа помощ.

Проектните предложения за БФП по схемата се подават в НДЕФ до 17.00 ч. на 10 юли 2024 г. По-подробна информация за параметрите на проектите, етапите на кандидатстване, оценката и реализацията на проектите е представена в Правилата за финансиране на проекти по Подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ (ЕЕОУДГ) на www.ecofund-bg.org  Допълнителни въпроси по процедурата за БФП могат да се задават на електронна поща: ecofund@ecofund-bg.org. Въпроси по отношение осигуряване на допълващото финансиране от Фонд ФЛАГ може да се задават на: office@flag-bg.com  

Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) е основан през октомври 1995 година. Средствата за БФП по конкретната схема са постъпили в НДЕФ по Споразумение за продажба на Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions allocations - AEAs) между Република България и Федерална република Германия.

Проект FLAG - Financial instrument for clean energy transition (FLAG FICET) (ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия) има за цел да подпомогне общините в България в подготовката им за посрещане на предизвикателствата в областта на смекчаването и адаптирането към изменението на климата през следващото десетилетие чрез инвестиции в енергийна ефективност и чиста енергия.  Проектът е одобрен за финансиране по програма LIFE, схема LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments.