Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
Промени в кредитната политика - 18.10.2011 г. (ПРСР)

На свое заседание на 18 октомври 2011 г. Съветът на директорите реши всички кредити, предназначени за финансиране на ДДС по договори за безвъзмездна помощ по Програмата за развитие на селските райони да бъдат обезпечени допълнително със залог върху банковата сметка на общината -кредитополучател, по която постъпват средствата за възстановяване на направени разходи от ДДС, съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 на МС от 23.04.2010 г. за извършване на разходи от Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. , /Обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г., в сила от 4.05.2010 г./.

 

Решението се прилага за всички кредити, предложени за разглеждане на заседанието, състояло се на 18 октомври 2011 г.,  и за всички следващи искания за кредит.

 


На заседание на 19 септември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Криводол, община Белослав, община Мирково, община Долни Дъбник, община Горна Оряховица и община Троян.

На заседание на 19 септември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Криводол, община Белослав, община Мирково, община Долни Дъбник, община Горна Оряховица и община Троян. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

 

Отпуснатите кредити на община Белослав, в размер на 2 417 774.23 лв., и на община Мирково, в размер на 885 242.79 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за реконструкция на водоснабдителна мрежа, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322. Кредитът на община  Криводол, в размер на 89 125.94 лв. е за подпомагане изпълнението на проект за залесяване на неземеделски земи по мярка 223.

 

Отпуснатият кредит на община Долни Дъбник, в размер на 540 490 лв., е за изпълнение на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в средищните училища в община Долни Дъбник, финансиран в рамките на операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобрените кредити на община Горна Оряховица, в общ размер на 3 703 960.20 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване на физическата среда и сигурността и за реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура, финансирани съответно в рамките на операция 1.4 „Подобряване на физическата и жизнена среда и превенция на риска” и на операция 1.1 „Социална инфраструктура”. Кредитът на община Троян, в размер на 2 864 000 лв., е за изпълнение на интегриран проект за подобряване градската среда на град Троян, също реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

 


На заседание на 19.08.2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Елхово, община Мирково, община Самуил, община Ботевград, община Раковски, община Разград, община Генерал Тошево и община Сливо поле

На заседание на 19 август 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Елхово, община Мирково, община Самуил, община Ботевград, община Раковски, община Разград, община Генерал Тошево и община Сливо поле. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.”

Одобрените кредити на община Сандански, в размер на 836 837 лв. и на община Мирково, в размер на 442 341.77 лв., са за изпълнение на проекти за реконструкция на водопроводна мрежа, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони, мярка 321.

Кредитът на община Елхово, в размер на 1 339 126.60 лв., е за изпълнението на проект за основен ремонт на уличната мрежа в гр. Елхово, реализиран с безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатите два кредита на община Самуил, в общ размер от 1 010 350.47 лв., са за подпомагане успешното изпълнение на проекти за ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "св. Св. Кирил и Методий", с. Самуил, и за подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги за населението в с. Самуил, с. Владимировци и с. Хърсово. Проектите са реализирани с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и от Програмата за развитие на селските райони, мярка 321.

Кредитите на община Ботевград, в размер на 2 000 000 лв., на община Раковски, в размер на 1 970 000 лв., и на община Разград, в размер на 3 800 000 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване съответно на образователната инфраструктура в община Ботевград и на физическата и жилищна градска среда в общините Раковски и Разград. Проектите са  финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Отпуснатото финансиране на община Генерал Тошево, в размер на 1 186 547 лв. и на община Сливо поле, в размер на 2 566 448.38 лв., са за подпомагане изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.”


На заседание на 15 юли 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тополовград, община Тервел, община Дряново, община Лом и община Руен.

На заседание на 15 юли 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тополовград, община Тервел, община Дряново, община Лом и община Руен. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Отпуснатите три кредита на община Тервел, в общ размер на 2 472 906.10 лв., и на община Тополовград, в размер на 312 273 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за благоустрояване на град Тервел и села в общината, както и за рехабилитация на градски парк в град Тополовград, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Отпуснатият кредит на община Дряново, в размер на 350 000 лв., е за изпълнение на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на две училища в гр. Дряново, финансиран в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобреният кредит на община Лом, в размер на 4 427 752.17 лв., е за изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом, финансиран в рамките на операция 1.4 „Подобряване на физическата и жизнена среда и превенция на риска”.

Кредитът на община Руен, в размер на 6 433 749.50 лв., е за изпълнение на инвестиционен проект за подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.


Промени в кредитната политика - 15.07.2011 г.

На свое заседание от 15 юли 2011 г. Съветът на директорите прие възможността за разглеждане и отпускане на кредити по мерки 223 и 226 на Програма за развитие на селските райони (ПРСР). До момента ФЛАГ отпускаше кредити за изпълнение на проекти единствено по мерки 321 и 322 на ПРСР.

Мярка 223 предоставя помощ за увеличаване на горските масиви в равнинните райони, намаляване на ерозията и подобряване на водния баланс в подкрепените територии. Общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1.0 ха., са сред допустимите бенефициенти по мярката.

Мярка 226 има за цел възстановяване на горите, пострадали от горски пожари и други природни бедствия, както и въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари. Един от допустимите бенефициенти по мярката са общини, собственици на гори и земи от горския фонд. Финансовата помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи по проекта.

И по двете мерки финансовата помощ достига до 100 % от общите допустими разходи по проекта, а максималният размер на допустимите разходи е левовата равностойност на 300 000 евро.


На заседание на 21 юни 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Маджарово, община Костенец, община Ружинци, община Пещера, община Варна, община Якоруда, община Мирково и община Бяла (Варненска област)

На заседание на 21 юни 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Маджарово, община Костенец, община Ружинци, община Пещера, община Варна, община Якоруда, община Мирково и община Бяла (Варненска област). Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Програмата за развитие на селските райони.

Отпуснатите кредити на община Маджарово, в размер на 548 590 лв., и на община Ружинци, в размер на 328 812.64 лв., са за изпълнение на проекти за реконструкция на училища, финансирани в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. Кредитите на община Костенец, в размер на 374 540.35 лв., и на община Пещера, в размер на 546 785.71 лв., са за изпълнение на проекти за укрепване на свлачища. Одобреният кредит на община Варна, в размер на 3 902 363 лв., е за ремонт и модернизация на музеите на град Варна, финансиран в рамките на операция 1.1 „Социална инфраструктура”.

Кредитът на община Якоруда, в размер на 254 622.50 лв., е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция и разширение на ВиК мрежата на територията на гр. Якоруда, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Отпуснатите четири кредита на община Бяла, в общ размер на 1 163 889.70 лв., и на община Мирково, в размер на 810 635.40 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадни води и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Попович, община Бяла , три проекта за реконструкция на улична мрежа в град Бяла и проект за реконструкция и модернизация на водоснабдяването на село Мирково, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 и мярка 322.


На заседание на 20 май 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Летница, община Белене, община Лом и община Попово.

На заседание на 20 май 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Летница, община Белене, община Лом и община Попово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Отпуснатите четири кредита на община Летница, в общ размер на 636 805 лв., и на община Белене, в размер на 338 416 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за реконструкция на улична мрежа и за реконструкция и модернизация на уличното осветление и площади, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Отпуснатият кредит на община Лом, в размер на 694 097.96 лв., е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на интегриран проект за управление и пречистване на водите в гр. Лом, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Попово, в размер на 600 000 лв., е за изпълнение на проект за саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца, лишени от родителски грижи, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”.


На заседание на 19 април 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Гоце Делчев, община Провадия, община Елин Пелин, община Гулянци, община Кула и община Долна баня.

На заседание на 19 април 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Гоце Делчев, община Провадия, община Елин Пелин, община Гулянци, община Кула и община Долна баня. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Програмата за развитие на селските райони и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство .

Одобрените кредити на община Провадия, в размер на 2 927 713.33 лв., и на община Елин Пелин, в размер на 2 599 628.96 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване съответно на образователната и на културната инфраструктура, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”.

Кредитът на община Гулянци в размер на 140 803.31 лв. е за изпълнение на проект за укрепване на свлачище в с. Милковица, финансиран в рамките на операция 4.1 „Дребномащабни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”.

Отпуснатите кредитите на община Кула, в размер на 279 777.60 лв., и на община Долна баня, в размер на 780 949.45 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за подобряване уличната инфраструктура и за реконструкция на мостово съоръжение, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Кредитът на община Гоце Делчев, в размер на 277 155 лв., е за изпълнение на проект за подобряване на енергийната ефективност на общинска многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров”, реализиран с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство, приоритетна област 1.


На заседание на 22 март 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Стралджа и община Димитровград.

На заседание на 22 март 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Стралджа и община Димитровград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

Одобрените кредити на община Стралджа, в общ размер от 358 896 лв., са за изпълнение на проекти за техническа помощ за подготовка на интегрирани инвестиционни проекти във водния сектор на гр. Стралджа и с. Зимница, финансирани в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

Кредитът на община Димитровград, в размер на 266 351.54 лв., е за подпомагане изпълнението на проект за възстановяване, опазване и устойчиво управление на биоразнообразието в ЗМ „Злато поле”, финансиран в рамките на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. 


Промени в кредитната политика - Важно!

На свое заседание от 18 февруари 2011 г. Съветът на директорите извърши следните промени в кредитната политика на ФЛАГ:

 

1.   Определи следните условия за усвояване на кредити за общински инвестиционни проекти по Трансгранично сътрудничество „Румъния – България 2007-2013 г.” (отнася се и за останалите програми за трансгранично сътрудничество)

 

1.1 Обезпечение върху собствените приходи на общината по смисъла на чл. 6 от Закона за общинския дълг;

1.2 Обезпечение върху постъпленията по извънбюджетната сметка на общината, по която постъпват средствата по проекта;

 

1.3 Сключване на тристранно споразумение между ФЛАГ, общината и търговската банка, обслужваща извънбюджетната сметка на общината, по която постъпват средствата по проекта

 

2.      ФЛАГ приема искания за кредитиране на общински проекти за разработка и внедряване на географски информационни системи (ГИС), финансирани по линия на Финансовия механизъм на Европейски икономическо пространство или на Оперативна  програма „Административен капацитет”. Условията за кредитиране са идентични с тези за инвестиционен проект. 

 

3.      Отпада ограничението в срока от една година за погасяване на кредитите за подготовка на проектни предложения, които вече могат да бъдат структурирани като дългосрочни, съобразно кредитната способност на общините.

 

4.      С Решение № 15/21 декември 2010 г. по дело № 9 от 2010 г. Конституционният съд на Република България отмени промените в ГПК, с които общините бяха изключени от обхвата на принудителното събиране на вземания. В тази връзка ФЛАГ отмени въведеното през април 2010 г. изискване при дългосрочен дълг, общината да осигурява по сметката в Управляващата банка средства, необходими за извършване на всяка предстояща погасителна вноска по кредита.

 

5.      Въвежда се възстановима такса за разглеждане на искане за кредит в размер на 1,800 лв. Таксата е дължима при подаване на искане за кредит и се възстановява на кредитополучателя в момента на първото усвояване на одобрения кредит. Таксата не се възстановява на кредитоискателя в следните случаи:

 

5.1 При отказ на кредитоискателя да сключи договор за кредит при одобрено от Съвета на директорите искане за кредит.

 

5.2 При отказ на кредитоискателя да усвои кредита при одобрено от Съвета на директорите искане за кредит и при сключен договор за кредит.


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)