Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
На заседание на 18 февруари 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Смолян, община Балчик, община Любимец, община Братя Даскалови, община Свиленград и община Омуртаг.

На заседание на 18 февруари 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Смолян, община Балчик, община Любимец, община Братя Даскалови, община Свиленград и община Омуртаг. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Административен капацитет” и Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство.

 

Одобреният кредит на община Смолян, в размер на 3 267 258.73 лв., е за изпълнение на проект за подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян, финансиран в рамките на Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Вторият кредит на община Смолян е първото одобрено рамково кредитно споразумение за изпълнение на проекти, което включва три проекта - за благоустрояване на уличната мрежа, за укрепване свлачище и за създаване на туристически център в Момчиловци, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и от Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България. Общият размер на кредита за допустими разходи е 1 605 533 лв., а за осигуряване на собствения принос и за финансиране на недопустими разходи по проектите е 467 515.60  лв.

 

Отпуснатите кредити на община Любимец, в размер на 590 000 лв., и на община Братя Даскалови, в размер на 184 000 лв., са за изпълнение на проекти съответно за създаване и въвеждане на географска информационна система и за археологическо проучване на надгробни могили и селищни обекти, реализирани с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство. Кредитът на община Свиленград, в размер на 330 000 лв., е за изпълнение на проект за разработване и внедряване на географска информационна система и за цялостно подобряване на качеството на административното обслужване, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”.

 

Кредитът на община Омуртаг, в размер на 173 248 лв., е за подпомагане изпълнението на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг, финансиран в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.   


На 26 януари 2011г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Вълчедръм, Кубрат, Гурково и Брезово.

На заседание на 26 януари 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Вълчедръм, община Кубрат, община Гурково и община Брезово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 1 ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000  екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж.  попадащи в градски агломерационни ареали”, процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”

Кредитите на община Вълчедръм, в размер на 267 779 лв., и на община Белене, в размер на 120 360 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Кредитът на община Кубрат, в размер на 1 490 305 лв., е също за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ”, като общината попада сред приоритетните за финансиране на инвестиционни проекти в сектор „Води” през настоящия програмен период. Отпуснатият кредит на община Гурково в общ размер на 406 564.75 лв. е за частично финансиране на допустимите разходи, както и за покриване на собственото участие на общината по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води – гр. Гурково”.

На 16 декември 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Ловеч, Лясковец, Ябланица, Долна Митрополия и Белене

На заседание на 16 декември 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Ловеч, община Лясковец, община Ябланица, община Долна Митрополия и община Белене. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство.

Отпуснатият кредит на община Ловеч, в размер на 3 264 267.65 лв., е за изпълнение на проект за подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч, финансиран в рамките на Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

Одобрените кредити на община Лясковец, в размер на 542 890 лв., и на община Ябланица, в размер на 464 989.21 лв., са за изпълнение на проекти за повишаване на капацитета на общинска администрация, реализирани с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство, Приоритетна област 2: „Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението, укрепване капацитета на местните власти и техните администрации в сферата на административните и публични услуги, както и демократичните процеси, които ги подкрепят.”

Кредитите на община Долна Митрополия, в размер на 142 890 лв., и на община Белене, в размер на 129 820 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.


На 17 ноември 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Перник, Варна, Мадан и Гоце Делчев

На заседание на 17 ноември 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Перник, община Варна, община Мадан и община Гоце Делчев. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство.

Отпуснатият кредит на община Перник в размер на 539 000 лв. е за изпълнение на проект за укрепване на свлачище по Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Одобреният кредит на община Варна в размер на 2 000 000 лв. е за изпълнение на проект за ремонт на социален учебно-професионален център „Анастасия Д-р Железкова”, финансиран в рамките на Oперация 1.1 „Социална инфраструктура”.

Кредитът на община Мадан в размер на 142 890 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширяване на Регионално депо за ТБО град Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Одобреният кредит на община Гоце Делчев в общ размер от 542 890 лв., съответно 400 000 лв. за покриване на допустими разходи и 122 679.90 лв. за собствено участие, е за изпълнение за проект за възстановяване на сградата на първото класно училище „Св. Св. Кирил и Методий” и превръщането му в културно образователен център за младежи и туристи, финансиран в рамките на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство, Приоритетна област 1: „Защита на околната среда, включително градската среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия”.


На 22 октомври 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Велинград, Белослав, Медковец и Копривщица

На заседание на 22 октомври 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Велинград, община Белослав, община Медковец и община Копривщица. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, както и по Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство.

Одобрените кредити на община Велинград в размер на 328 482.57 лв. и на община Белослав в размер на 1 000 000 лв. са за изпълнение на проекти съответно за укрепване на свлачищни процеси и за облагородяване на градската среда по Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Отпуснатият кредит на община Медковец в размер на 197 781 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа – с. Медковец” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Копривщица в размер на 300 000 лв. е за изпълнение за проект за възстановяване на сградата на първото класно училище „Св. Св. Кирил и Методий” и превръщането му в културно образователен център за младежи и туристи, финансиран в рамките на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство, Приоритетна област 4: Опазване на европейското културно наследство.


Съветът на директорите на ФЛАГ прие промяна в ценовата политика на дружеството, която ще доведе до намаление на лихвите с 0.535%

Съветът на директорите на ФЛАГ прие промяна в ценовата политика на дружеството, която ще доведе до намаление на лихвите с 0.535%. Намалението влиза сила от 21 септември 2010 г. и се прилага за:

  • действащите договори за кредит;
     
  • одобрени от Съвета на директорите кредитни сделки, по които все още няма сключени договори;
     
  • както и за всички предстоящи кредити.
     

При стойности на 6-месечния EURIBOR от 1.139% към 21 септември 2010 г., кредитите, отпускани ФЛАГ за изпълнение на проект, одобрен по Оперативните програми, ще струват от 3.1% до 5.854% при съответно минимална и максимална рискова надбавка.


На 21 септември 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредит на община Свиленград

На заседание на 21 септември 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Свиленград. Одобреният кредит в размер на 347 545 лв. е за изпълнение на проект за подобряване на жизнената среда в гр. Свиленград чрез рехабилитация на обществени зелени площи, финансиран по Програмата за развитие на селските райони, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.


На 25 август 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Троян, община Панагюрище и община Драгоман

На заседание на 25 август 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Троян, община Панагюрище и община Драгоман. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Кредитът на община Троян в размер на 3 000 000 лв. е за изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Отпуснатият кредит на община Панагюрище в размер на 310 000 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Одобреният кредит на община Драгоман в размер на 187 289.00 лв.е за изпълнение на проект за ремонт, внедряване на енергоефективни мерки и оборудване на сградите на СОУ „Христо Ботев” и детска ясла „Здравец”, гр. Драгоман по Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”


На 21 юли 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Лом, община Белене, община Пещера, община Златоград, община Летница и община Перник

На заседание на 21 юли 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Лом, община Белене, община Пещера, община Златоград, община Летница и община Перник. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Кредитите на община Лом в размер на 739 084.37 лв. и на община Пещера в размер на 1 910 831.67 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти за подобряване на условията в обекти на социалната инфраструктура по Операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Отпуснатите кредити на община Златоград в размер на 526 611 лв. и на община Летница в размер на 422 000 лв. са за успешното завършване на проекти за реконструкция и внедряване на енергоефективни мерки в образователни институции по Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”. Одобреният кредит на община Перник в размер на 2 000 000 лв. е за изпълнение на проект за реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа, финансиран в рамките на Операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура”.

Кредитът на община Белене в размер на 191 680 лв. е за изпълнение на проект за комплексна техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)