Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
На 21 септември 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредит на община Свиленград

На заседание на 21 септември 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Свиленград. Одобреният кредит в размер на 347 545 лв. е за изпълнение на проект за подобряване на жизнената среда в гр. Свиленград чрез рехабилитация на обществени зелени площи, финансиран по Програмата за развитие на селските райони, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.


На 25 август 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Троян, община Панагюрище и община Драгоман

На заседание на 25 август 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Троян, община Панагюрище и община Драгоман. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Кредитът на община Троян в размер на 3 000 000 лв. е за изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Отпуснатият кредит на община Панагюрище в размер на 310 000 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Одобреният кредит на община Драгоман в размер на 187 289.00 лв.е за изпълнение на проект за ремонт, внедряване на енергоефективни мерки и оборудване на сградите на СОУ „Христо Ботев” и детска ясла „Здравец”, гр. Драгоман по Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”


На 21 юли 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Лом, община Белене, община Пещера, община Златоград, община Летница и община Перник

На заседание на 21 юли 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Лом, община Белене, община Пещера, община Златоград, община Летница и община Перник. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Кредитите на община Лом в размер на 739 084.37 лв. и на община Пещера в размер на 1 910 831.67 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти за подобряване на условията в обекти на социалната инфраструктура по Операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Отпуснатите кредити на община Златоград в размер на 526 611 лв. и на община Летница в размер на 422 000 лв. са за успешното завършване на проекти за реконструкция и внедряване на енергоефективни мерки в образователни институции по Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”. Одобреният кредит на община Перник в размер на 2 000 000 лв. е за изпълнение на проект за реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа, финансиран в рамките на Операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура”.

Кредитът на община Белене в размер на 191 680 лв. е за изпълнение на проект за комплексна техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


На 18 юни 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Радомир, община Горна Оряховица, община Лясковец

На заседание на 18 юни 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Радомир, община Горна Оряховица, община Лясковец. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Кредитът на община Радомир е в размер на 2 500 000 лв., на община Горна Оряховица в размер на 1 576 572.77 лв. и на община Лясковец в размер на 160 000 лв. и са за подпомагане изпълнението на проекти за подобряване на условията в обекти на социалната инфраструктура по Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, схема BG161PO001/1.1.-01/2007 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.


На 27 май 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Казанлък, община Искър и община Стралджа

На заседание на 27 май 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Казанлък, община Искър и община Стралджа. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Казанлък, в размер на 1 958 940.60 лв., е за подпомагане изпълнението на първия етап от реализацията на интегриран воден проект, който предвижда изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопороводна и пътна мрежа на кв. „Христо Ботев” и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател в с.Овощник, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Одобрените кредити на община Стралджа в размер на 503 649.55 лв. и на община Искър, в размер на 794 095.59 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване на образователната инфраструктура по Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.


На 12 май 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Костинброд, Момчилград, Стара Загора, Тунджа и Разград

На заседание на 12 май 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Костинброд, община Момчилград, община Стара Загора, община Тунджа и община Разград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Одобреният кредит на община Костинброд в размер на 3 800 000 лв. е за рехабилитация на общинска пътна мрежа, финансиран по Операция 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура”. Кредитът на община Момчилград, в размер на 350 000 лв., е за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в с. Кос и с. Летовник по Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”.

Отпуснатите кредити на община Стара Загора, в размер на 1 700 000 лв., община Тунджа, в размер на 1 800 000 лв., и община Разград, в размер на 2 055 436.55 лв., са за изпълнение на проекти по Операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.


На 22 април 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Хисаря, Ямбол, Криводол, Сливо поле и Исперих

На заседание на 22 април 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Хисаря, община Ямбол, Криводол, община Сливо поле и община Исперих. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Хисаря, в размер на 5 044 693 лв., е за подпомагане изпълнението на проект за разширение, реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Хисаря” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. По същата ос ФЛАГ подпомага с кредит в размер на 206 250 лв. и изпълнението на проект за техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Криводол.

Одобрените кредити на община Исперих, в размер на 248 952.54 лв., и на община Сливо поле, в размер на 418 972.19 лв., са за реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на образователната инфраструктура по операция 4.1 „Дребномащабни и местни инвестиции”. Отпуснатият кредит на община Ямбол, в размер на 1 800 000 лв., е за ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в гр. Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване по операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.


На 26 март 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Созопол и община Първомай

На заседание на 26 март 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Созопол и община Първомай. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Созопол, в размер на 500 000 лв., е за подпомагане изпълнението на проект за укрепване на свлачище на път по операция 4.1 „Дребномащабни и местни инвестиции”. Отпуснатият кредит на община Първомай, в размер на 1 702 570.29 лв., е за подпомагане изпълнението на проект за подобряване на образователната инфраструктура в общината по операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.


На 2 март 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Ценово и община Кърджали

На заседание на 2 март 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Ценово и община Кърджали. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Ценово, в размер на 741 072.55 лв., е за подпомагане изпълнението на интегриран проект за ремонт на училищата и детските градини в общината по операция 4.1 „Дребномащабни и местни инвестиции”. Отпуснатият кредит на община Кърджали, в размер на 2 700 000 лв., е за подпомагане изпълнението на проект за рехабилитация на пътните отсечки по Операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура”.


На 16 февруари 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Две могили и община Тунджа

На заседание на 16 февруари 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Две могили и община Тунджа. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Две Могили, в размер на 300 000 лв., е за осъществяване на проект за техническа подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Две могили по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Отпуснатият кредит на община Тунджа, в размер на 1 800 000 лв., е за подпомагане изпълнението на проект за подобряване на състоянието на читалищата в общината по операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)