Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
На 17 ноември 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Перник, Варна, Мадан и Гоце Делчев

На заседание на 17 ноември 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Перник, община Варна, община Мадан и община Гоце Делчев. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство.

Отпуснатият кредит на община Перник в размер на 539 000 лв. е за изпълнение на проект за укрепване на свлачище по Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Одобреният кредит на община Варна в размер на 2 000 000 лв. е за изпълнение на проект за ремонт на социален учебно-професионален център „Анастасия Д-р Железкова”, финансиран в рамките на Oперация 1.1 „Социална инфраструктура”.

Кредитът на община Мадан в размер на 142 890 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширяване на Регионално депо за ТБО град Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Одобреният кредит на община Гоце Делчев в общ размер от 542 890 лв., съответно 400 000 лв. за покриване на допустими разходи и 122 679.90 лв. за собствено участие, е за изпълнение за проект за възстановяване на сградата на първото класно училище „Св. Св. Кирил и Методий” и превръщането му в културно образователен център за младежи и туристи, финансиран в рамките на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство, Приоритетна област 1: „Защита на околната среда, включително градската среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия”.


На 22 октомври 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Велинград, Белослав, Медковец и Копривщица

На заседание на 22 октомври 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Велинград, община Белослав, община Медковец и община Копривщица. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, както и по Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство.

Одобрените кредити на община Велинград в размер на 328 482.57 лв. и на община Белослав в размер на 1 000 000 лв. са за изпълнение на проекти съответно за укрепване на свлачищни процеси и за облагородяване на градската среда по Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Отпуснатият кредит на община Медковец в размер на 197 781 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа – с. Медковец” по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Копривщица в размер на 300 000 лв. е за изпълнение за проект за възстановяване на сградата на първото класно училище „Св. Св. Кирил и Методий” и превръщането му в културно образователен център за младежи и туристи, финансиран в рамките на Финансовия механизъм на Европейско икономическото пространство, Приоритетна област 4: Опазване на европейското културно наследство.


Съветът на директорите на ФЛАГ прие промяна в ценовата политика на дружеството, която ще доведе до намаление на лихвите с 0.535%

Съветът на директорите на ФЛАГ прие промяна в ценовата политика на дружеството, която ще доведе до намаление на лихвите с 0.535%. Намалението влиза сила от 21 септември 2010 г. и се прилага за:

  • действащите договори за кредит;
     
  • одобрени от Съвета на директорите кредитни сделки, по които все още няма сключени договори;
     
  • както и за всички предстоящи кредити.
     

При стойности на 6-месечния EURIBOR от 1.139% към 21 септември 2010 г., кредитите, отпускани ФЛАГ за изпълнение на проект, одобрен по Оперативните програми, ще струват от 3.1% до 5.854% при съответно минимална и максимална рискова надбавка.


На 21 септември 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредит на община Свиленград

На заседание на 21 септември 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Свиленград. Одобреният кредит в размер на 347 545 лв. е за изпълнение на проект за подобряване на жизнената среда в гр. Свиленград чрез рехабилитация на обществени зелени площи, финансиран по Програмата за развитие на селските райони, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.


На 25 август 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Троян, община Панагюрище и община Драгоман

На заседание на 25 август 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Троян, община Панагюрище и община Драгоман. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Кредитът на община Троян в размер на 3 000 000 лв. е за изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Отпуснатият кредит на община Панагюрище в размер на 310 000 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците в общините Панагюрище и Стрелча по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Одобреният кредит на община Драгоман в размер на 187 289.00 лв.е за изпълнение на проект за ремонт, внедряване на енергоефективни мерки и оборудване на сградите на СОУ „Христо Ботев” и детска ясла „Здравец”, гр. Драгоман по Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”


На 21 юли 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Лом, община Белене, община Пещера, община Златоград, община Летница и община Перник

На заседание на 21 юли 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Лом, община Белене, община Пещера, община Златоград, община Летница и община Перник. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Кредитите на община Лом в размер на 739 084.37 лв. и на община Пещера в размер на 1 910 831.67 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти за подобряване на условията в обекти на социалната инфраструктура по Операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Отпуснатите кредити на община Златоград в размер на 526 611 лв. и на община Летница в размер на 422 000 лв. са за успешното завършване на проекти за реконструкция и внедряване на енергоефективни мерки в образователни институции по Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”. Одобреният кредит на община Перник в размер на 2 000 000 лв. е за изпълнение на проект за реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа, финансиран в рамките на Операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура”.

Кредитът на община Белене в размер на 191 680 лв. е за изпълнение на проект за комплексна техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


На 18 юни 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Радомир, община Горна Оряховица, община Лясковец

На заседание на 18 юни 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Радомир, община Горна Оряховица, община Лясковец. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Кредитът на община Радомир е в размер на 2 500 000 лв., на община Горна Оряховица в размер на 1 576 572.77 лв. и на община Лясковец в размер на 160 000 лв. и са за подпомагане изпълнението на проекти за подобряване на условията в обекти на социалната инфраструктура по Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, схема BG161PO001/1.1.-01/2007 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.


На 27 май 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Казанлък, община Искър и община Стралджа

На заседание на 27 май 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Казанлък, община Искър и община Стралджа. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Казанлък, в размер на 1 958 940.60 лв., е за подпомагане изпълнението на първия етап от реализацията на интегриран воден проект, който предвижда изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопороводна и пътна мрежа на кв. „Христо Ботев” и изграждане на канализационна помпена станция и тласкател в с.Овощник, финансиран по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Одобрените кредити на община Стралджа в размер на 503 649.55 лв. и на община Искър, в размер на 794 095.59 лв., са за изпълнение на проекти за подобряване на образователната инфраструктура по Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.


На 12 май 2010 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Костинброд, Момчилград, Стара Загора, Тунджа и Разград

На заседание на 12 май 2010 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Костинброд, община Момчилград, община Стара Загора, община Тунджа и община Разград. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Одобреният кредит на община Костинброд в размер на 3 800 000 лв. е за рехабилитация на общинска пътна мрежа, финансиран по Операция 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура”. Кредитът на община Момчилград, в размер на 350 000 лв., е за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в с. Кос и с. Летовник по Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”.

Отпуснатите кредити на община Стара Загора, в размер на 1 700 000 лв., община Тунджа, в размер на 1 800 000 лв., и община Разград, в размер на 2 055 436.55 лв., са за изпълнение на проекти по Операция 1.1 „Социална инфраструктура” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)