Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
На 14 август 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на общините Аксаково, Гоце Делчев и Каспичан

На заседание на 14 август 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Аксаково, община Гоце Делчев и община Каспичан. Одобрените кредити от ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”

Кредитите на община Аксаково, в размер на 1 532 584 лв., на община Гоце Делчев, в размер на 1 851 212.62 лв., и на община Каспичан, в размер на 332 705.11 лв., са за изпълнение на проекти, свързани с реконструкция и рехабилитация на общински пътища по операция 2.1 „Регионална и местна пътна инфраструктура”. Предназначението на втория одобрен кредит на община Аксаково, в размер на 850 000 лв., е за обновяване и преоборудване на образователната инфраструктура на територията на Община Аксаково по операция 1.1 „Социална инфраструктура”.


На 6 август 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Неделино, община Главиница, община Гоце Делчев и община Велики Преслав

На заседание на 6 август 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Неделино, община Главиница, община Гоце Делчев и община Велики Преслав. Одобрените кредити от ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, както и за подготовка на проектни предложения.

Кредитите на община Неделино, в размер на 498 724 лв., и на община Велики Преслав, в размер на 256 285 лв., са за изпълнение на проекти, свързани с ремонт, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователни институции по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”. Отпуснатото финансиране на община Главиница в размер на 1 000 000 лв. е за подпомагане осъществяването на инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница, по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали”. Предназначението на одобрения кредит на община Гоце Делчев, в размер на 150 791 лв., е за подготовка на проектни предложения, с които общината да кандидатства за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” и по Програма за развитие на селските райони.


На 10 юли 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на два кредита на община Своге

На заседание на 10 Юли 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на два кредита на община Своге. Одобрените кредити от ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие”.

Отпуснатото финансиране в размер на 209 300 лв. е за осъществяване на проект за техническа помощ в подкрепа на цялостната подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа в гр. Своге по приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”. Вторият одобрен кредит на община Своге в размер на 341 500 лв. е за реализиране на проект за подобряване на енергийната ефективност чрез ремонтни дейности на образователни институции по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”.


На 26 юни 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Угърчин, община Берковица и община Дряново

На заседание на 26 юни 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Угърчин, община Берковица и община Дряново. Одобрените кредити от ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”.

Отпуснатото финансиране на община Угърчин в размер на 103 032 лв. е за осъществяване на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали”. Кредитите на община Берковица в размер на 392 410 лв. и на община Дряново в размер на 325 101.86 лв. са за изпълнение на проекти, свързани с ремонт, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователни институции по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”.


На 11 Юни 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Нови Пазар, община Попово, община Симитли, община Стамболово и община Крумовград

На заседание на 11 Юни 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Нови Пазар, община Попово, община Симитли, община Стамболово и община Крумовград. Одобрените кредити от ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Отпуснатото финансиране на община Нови Пазар в размер на 2 000 000 лв. и на община Попово - 1 481 000 лв. е за осъществяване на проекти за рехабилитация и реконструкция на общински пътища по Операция 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура”. Кредитите на община Симитли в размер на 665 415.59 лв., община Стамболово - 209 675 лв. и община Крумовград - 400 000 лв. са за проекти, свързани с ремонт, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователни институции по Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”. Вторият одобрен кредит на община Попово в размер на 209 675 лв. е за реализиране на проект за подобряване на културната инфраструктура по Операция 1.1. „Социална инфраструктура”.


На 30 май 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Венец и община Лъки

На заседание на 30 май 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Венец и община Лъки. Одобреното финансиране от ФЛАГ, е в размер на 348 263.28 лв. за община Венец и 32 962.00 лв. за община Лъки.

Отпуснатият кредит на община Венец е за подпомагане успешната реализация на проект за ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в част от образователните институции в общината, финанисиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”. Предназначението на одобрения кредит на община Лъки е за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.


На 20 май 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Габрово, община Враца и община Варна

На заседание на 20 май 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Габрово, община Враца и община Варна. Одобреното финансиране от ФЛАГ, в размер на 3 000 000 лв. за община Габрово, 2 000 000 лв. за община Враца и общо 4 000 000 лв. (2 400 000 лв. и 1 600 000 лв.) за община Варна, е за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Отпуснатите кредити на община Габрово и на община Враца са за подпомагане успешната реализация на проекти за комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура, финанисирани по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”. На община Варна са одобрени два кредита за изпълнение на проекти – за рехабилитация на пътни отсечки и за пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на община Варна.


На заседание на 18 май 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Искър, община Борино и община Каолиново

На заседание на 18 май 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Искър, община Борино и община Каолиново.

Отпуснатите кредити на община Искър и на община Борино са за подпомагане успешната реализация на проекти за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.”. Проектът на община Каолиново, с който кандидатства за кредит пред фонд ФЛАГ, е за енергоефективна реконструкция на основни училища в с.Пристое и с.Климент, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”.


На заседание на 16 април 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Кирково, община Главиница и община Мездра

На заседание на 16 април 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кирково, община Главиница и община Мездра. Одобреното финансиране от ФЛАГ, в размер на 636 790 лв. за община Кирково, 525 000 лв. за община Главиница и общо 6 300 000 лв. (2 800 000 лв. и 3 500 000 лв.) за община Мездра, е за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Отпуснатите кредити на община Кирково и на община Главиница са за подпомагане успешната реализация на проекти за подобряване на образователната инфраструктура - за основен ремонт на спортна зала към СОУ „Отец Паисий”, гр. Кирково и за ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Иван Вазов”, с. Зафирово. На община Мездра са одобрени два кредита за изпълнение на проекти – за реконструкция на общински път и за осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основно и средно образование и предучилищния процес.


На заседание на 02.04.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тервел и община Златоград

На заседание на 02.04.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тервел и община Златоград. Одобреното финансиране от ФЛАГ, в размер на 803 546.58 лв. за община Тервел и 250 000 лв. за община Златоград, е за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, мярка 4.1.-01 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”. Кредитите, отпуснати на двете общини, са за подпомагане успешната реализация на проекти за подобряване на образователната инфраструктура - за обновяване на детските заведения в гр. Тервел и за реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в три училища на територията на община Златоград.


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)