Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
На заседание на 28 ноември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Етрополе, община Крумовград, община Созопол, община Гоце Делчев, община Сандански, община Дупница, община Карнобат, община Борино, община Каме

На заседание на 28 ноември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Етрополе, община Крумовград, община Созопол, община Гоце Делчев, община Сандански, община Дупница,  община Карнобат, община  Борино, община Камено, община Чирпан, община Черноочене, община Лясковец, община Стрелча и община Варна. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”,  Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за развитие на селските райони, Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г., Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г. и България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.

Кредитите на община Етрополе в общ размер на 557 655.05 лв. и  на община Борино  в общ размер на 124 873.98 лв. и  на община Лясковец в общ размер на 1 014 000 лв. са за частично финансиране на допустимите разходи и собственото участие по проекти за подобряване на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Другият отпуснат кредит на община Етрополе в размер на 679 886.30 лв. и кредитът на община Созопол в размер на 470 769.22 лв. са за изпълнение на проекти съответно за развитие на туристическите атракции и за  диверсификация на туристическите продукти. Кредитът на община Камено в размер на 2 104 462.63 лв. е за изпълнение на проект за подобряване на градската среда, а на община Карнобат в размер на 716 590.54 лв. – за изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Карнобат. Кредитите на община Сандански в размер на 455 000 лв. и на община Черноочене в размер на 299 718.71 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от бедствия, реализирани също с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.

Одобрените кредити на община Крумовград в размер на 700 000 лв. и на община Гоце Делчев в размер на 944 723.23 лв. са за изпълнение на проекти по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. Двата кредита на община Дупница в общ размер на 1 015 522.80 лв. са за изпълнение на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г. и България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.

 Отпуснатият кредит на община Стрелча в размер на 981 388.80 лв. е за изпълнение на проект за подобряване на физическата среда на живот на населението в община Стрелча по Програма за развитие на селските райони, мярка 322. Кредитът на община Варна в размер на 2 283 655 лв. е за изпълнение на проект за техническа помощ за подготовка  на инвестиционни проекти  по приоритетна  ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 -2013 г.”


На заседание на 26 октомври 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Долни Дъбник, община Свиленград, община Плевен, община Белица, община Велики Преслав, община Правец, община Поморие, община Тунджа, община Оп

На заседание на 26 октомври 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Долни Дъбник, община Свиленград, община Плевен, община Белица, община Велики Преслав, община Правец,  община Поморие, община  Тунджа, община Опан, община Чирпан, община Симитли, община Перущица и община Родопи. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”,  Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г. и България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.

 
Кредитите на община Поморие в размер на 3 633 797 лв., на община Чирпан  в размер на 2 677 272 лв. и  на община Родопи в общ размер на 2 066 014 лв. са за финансиране на проекти за подобряване на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитите на община Долни Дъбник в размер на 516 111 лв., на община Велики Преслав в размер на 581 885 лв. и на община Правец в размер на 622 738 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от наводнения, реализирани с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР. Одобрените кредити на община Плевен в размер на 1 057 528 лв., на община Правец в размер на 608 923 лв., на община Перущица в размер на 310 152 лв. и на община Опан в размер на 64 385 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните институции по ОПРР.

 
Одобрените кредити на община Свиленград в размер на 541 323 лв. и на община Тунджа в размер на 259 595 лв. са за изпълнение на проекти по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г. Другият одобрен кредит на община Свиленград в размер на 729 644  лв. и на община Белица в размер на 1 487 384.95  лв. са за изпълнение на проекти по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. Кредитът на община Симитли в размер на 415 698 лв. е за изпълнение на проект за развитие на културния туризъм по Програма за трансгранично сътрудничество България –  Бивша Югославска Република Македония 2007 – 2013 г.


На заседание на 25 септември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Бобов дол, община Копривщица, община Белоградчик, община Самоков, община Бяла Слатина, община Борино, община Вършец, община Гоце Делчев, общ

На заседание на 25 септември 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Бобов дол, община Копривщица, община Белоградчик, община Самоков, община Бяла Слатина, община Борино, община Вършец, община Гоце Делчев, община Балчик, община Раковски, община Марица и община Садово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г.

Кредитите на община Балчик в общ размер на 1 845 996 лв., на община Раковски в общ размер на 3 340 000 лв., на община Белоградчик в общ размер на 375 691.52 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проекти за повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Одобрените кредити на община Копривщица в размер на 361 325.37 лв., на община Садово в размер на 300 000 лв., на община Гоце Делчерв в размер на 3 476 577.91 лв. и на община Марица в размер на 2 803 507 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните институции по ОПРР. Кредитите на община Самоков в размер на 592 238.81 лв., на община Бяла Слатина в размер на 240 424.62 лв., на община Марица в размер на 372 416.25 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от наводнения също реализирани с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР.

Одобреният кредит на община Вършец в размер на 3 107 171.85 лв. е за реализиране на инвестиционен проект „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)” в град Вършец по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Кредитите на община Бобов дол в размер на 407 397.39 лв. и община Борино в размер на 1 516 005 лв. са за изпълнение на проекти за развитие на културния туризъм и за управление на риска от наводнения по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция-България 2007 – 2013 г. и Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007 – 2013 г.


Промени в кредитната политика – 25.09.2012 г.

ФЛАГ създава нова възможност за финансиране на дейности свързани с изпълнението на големи инфраструктурни проекти за прилагане на интегриран подход и по-ефективно и ефикасно използване на ресурса, предоставен от Оперативните програми. На свое заседание на 25 септември 2012 г. Съветът на директорите на ФЛАГ разшири обхвата на допустимите за финансиране дейности с дейности, които допринасят за цялостното изграждане на инженерна и социална инфраструктура, но не са включени в бюджета на проект, одобрен за финансиране от съответната Оперативна програма.

На заседание на 28 август 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Мездра, община Николаево, община Опака, община Средец, община Момчилград, община Искър, община Гурково, община Петрич и община Болярово

На заседание на 28 август 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Мездра, община Николаево, община Опака, община Средец, община Момчилград, община Искър,  община Гурково, община  Петрич и община Болярово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Програмата за развитие на селските райони и Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Мездра в общ размер на 1 574 905 лв. са под формата на Рамково кредитно споразумение за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проекти за корекция на река Боденска бара и за развитие на туристическите атракции на община Мездра, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитът на община Николаево в размер на 1 531 341.35 лв. е за изпълнение на проект за подмяна на амортизирана селищна водопроводна мрежа – с. Елхово, община Николаево, финансирани от Програмата за развитие на селските райони, мярка 321. Кредитите на община Гурково в размер на 424 398 лв., на община Искър в размер на 405 733.48 лв. и на община Момчилград в размер на 616 555 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от  наводнения и брегоукрепване, финансирани по ОПРР.

Отпуснатите кредити на община Опака в общ размер на 490 526.10 лв. и на община Средец в общ размер на 442 175.53 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и на собствения принос по проекти за подобряване на енергийна ефективност в образователните институции, финансирани също от ОПРР. Кредитите на община Петрич в размер на 817 615 лв. и община Болярово в размер на 426 021  лв. са за изпълнение на проекти за  насърчаване на безопасното шофиране и за осигуряване на възможност за отдих и спорт по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция– България 2007 – 2013 г.


На заседание на 24 юли 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Дупница, община Златоград, община Троян, община Баните, община Димитровград и община Велико Търново

На заседание на 24 юли 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Дупница, община Златоград, община Троян, община Баните, община Димитровград и община Велико Търново. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Дупница в общ размер на 2 606 427.90 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проекти за модернизация на образователната инфраструктура в общината и за укрепване на свлачища в с. Червен брег, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Отпуснатите кредити на община Златоград в общ размер на 1 620 508 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за корекция на левия бряг на река Върбица и за изграждане на комуникационно трасе - Златоград - ГП „Златоград” - Термес - Ксанти”, финансирани също от ОПРР и от Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г. Кредитът на община Троян в размер на 1 176 177.02 лв. е за изпълнение на интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян по ОПРР.

Отпуснатите кредити на община Баните в общ размер на 245 444.31 лв. и на община Велико Търново в общ размер на 4 063 700 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и на собствения принос по проекти за подобряване на енергийна ефективност в образователните институции на община Баните и за подобряване на туристическите атракции в община Велико Търново, финансиран също от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитът на община Димитровград в размер на 595 394.36 лв.е за изпълнение на проект за създаване на Международен киноложки и развлекателен център "Марица" по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция– България 2007 – 2013 г.


На заседание на 20 юни 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Русе, община Харманли, община Етрополе, община Аврен, община Стралджа и община Павел баня

На заседание на 20 юни 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Русе, община Харманли, община Етрополе, община Аврен, община Стралджа и община Павел баня. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Програмата за развитие на селските райони и Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Сандански в общ размер на 2 399 301.79 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проект за обновяване и оборудване на МБАЛ Свети Врач - Сандански, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Отпуснатите кредити на община община Русе, в размер на 2 440 000 лв., и на община Аврен, в размер на 1 500 000 лв., са за финансиране изпълнението на проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе и за рехабилитация на улична мрежа и зона за обществен отдих в община Аврен, финансирани също в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитът на община Харманли в размер на 136 300 лв. е за организиране на иновативно културно събитие „Харманли в песни и багри” по схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” на ОПРР.

Кредитът на община Павел баня в размер на 450 000 лв. е за изпълнение на проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Павел баня, I етап, финансиран в рамките на Програмата за развитие на селските райони. Одобреният кредит на община Етрополе, в размер на 1 965 789.82 лв., е за изпълнение на допълнителни видове и количества строително-монтажни работи по два проекта - „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Етрополе” и „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Етрополе”, осъществени с финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Кредитът на община Стралджа в размер на 412 661.50 лв. е за изпълнение на проект „Стралджа и Сулоглу – трансгранично пътешествие"по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г.


На заседание на 30 май 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Балчик, община Любимец, община Елин Пелин, община Пещера, община Радомир, община Първомай и община Генерал Тошево

На заседание на 30 май 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Балчик, община Любимец, община Елин Пелин, община Пещера, община Радомир, община Първомай и община Генерал Тошево. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния– България 2007-2013 г.

Одобрените кредити на община Балчик в общ размер на 2 861 390.70 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за рехабилитация и благоустрояване на улици и паркинги и за изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на улици в с. Кранево, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Кредитите на община Любимец в общ размер на 675 138 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Желязко Терпешев", гр. Любимец и за ограничаване на риска от наводнения в с. Малко Градище, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Отпуснатите кредити на община Първомай в общ размер на 2 383 204.92 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за обновяване на градската среда и за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Кредитите на община Пещера в общ размер на 4 041 050.80 лв. и на община Радомир в общ размер на 1 179 413.40 лв. са за покриване на допустимите разходи и собствения принос по проекти за подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера и за повишаване на енергийната ефективност в обекти на образователната инфраструктура на община Радомир, одобрени за финансиране също в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитът на община Елин Пелин в размер на 2 586 741.78 лв. е за изпълнение на проект за ремонт и реконструкция на образователната инфраструктура на община Елин Пелин, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Генерал Тошево в размер на 840 796.50 лв. е за изпълнение на проект за отговорно използване на природните ресурси и насърчаване на устойчиво развитие на алтернативни форми на туризъм по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.


На заседание на 27 април 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сапарева баня, община Стара Загора, община Кърджали и община Свищов.

На заседание на 27 април 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сапарева баня, община Стара Загора, община Кърджали и община Свищов. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния– България 2007-2013 г.

Отпуснатият кредит на община Сапарева баня в общ размер на 474 010.50 лв. е за финансиране на допустимите разходи и финансовата корекция по проект за ландшафтно устройство и озеленяване на обществен парк "Гейзер" в гр. Сапарева баня, финансиран в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Одобреният кредит на община Кърджали в размер на 2 586 741.78 лв. е за Изграждане на парк „Арпезос-Север” и „Бизнес парк” – I и II етап – гр. Кърджали, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Съветът на директорите на ФЛАГ одобри третото искане за сключване на Рамково кредитно споразумение – с община Стара Загора, в общ размер на 4 194 519 лв. за финансиране на част от допустимите разходи и собственото участие по три проекта в процес на изпълнение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Кредитът на община Свищов в общ размер на 3 874 000 лв. е за изпълнение на проект за подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич, чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.


На заседание на 9 април 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кирково, община Рудозем, община Каспичан, община Трявна, община Чирпан, община Свиленград и община Дупницa

На заседание на 9 април 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кирково, община Рудозем, община Каспичан, община Трявна, община Чирпан, община Свиленград и община Дупница. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

 

Отпуснатите кредити на община Кирково в общ размер на 1 534 970 лв. са за подпомагане изпълнението на пет проекта за благоустрояване на площади и реконструкция на улици  в населените места от общината, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

Одобрените кредити на община Рудозем, в общ размер на 1 369 347 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за реконструкция на улици по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и за техническа помощ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Кредитите на община Каспичан в обща размер на 165 830 лв, на община Трявна в обща размер на 431 893.62 лв. и на община Чирпан в размер на 413 000 лв. са също за финансиране на проекти за техническа помощ.

 

Кредитите на община Свиленград в общ размер на 778 000 лв.са за изпълнение на проекти за реконструкция на стари бани в трансграничния регион и за изграждане на трансгранична зона за отдих при река Марица /Свиленград/ и река Арда /Кастанес/ по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. Отпуснатият кредит на община Дупница в размер на 2 511 312 лв. е за изпълнение на проект за архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр. Дупница”, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)