Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню
На заседание на 28 август 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Мездра, община Николаево, община Опака, община Средец, община Момчилград, община Искър, община Гурково, община Петрич и община Болярово

На заседание на 28 август 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Мездра, община Николаево, община Опака, община Средец, община Момчилград, община Искър,  община Гурково, община  Петрич и община Болярово. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Програмата за развитие на селските райони и Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Мездра в общ размер на 1 574 905 лв. са под формата на Рамково кредитно споразумение за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проекти за корекция на река Боденска бара и за развитие на туристическите атракции на община Мездра, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Кредитът на община Николаево в размер на 1 531 341.35 лв. е за изпълнение на проект за подмяна на амортизирана селищна водопроводна мрежа – с. Елхово, община Николаево, финансирани от Програмата за развитие на селските райони, мярка 321. Кредитите на община Гурково в размер на 424 398 лв., на община Искър в размер на 405 733.48 лв. и на община Момчилград в размер на 616 555 лв. са за изпълнение на проекти за предотвратяване на риска от  наводнения и брегоукрепване, финансирани по ОПРР.

Отпуснатите кредити на община Опака в общ размер на 490 526.10 лв. и на община Средец в общ размер на 442 175.53 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и на собствения принос по проекти за подобряване на енергийна ефективност в образователните институции, финансирани също от ОПРР. Кредитите на община Петрич в размер на 817 615 лв. и община Болярово в размер на 426 021  лв. са за изпълнение на проекти за  насърчаване на безопасното шофиране и за осигуряване на възможност за отдих и спорт по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция– България 2007 – 2013 г.


На заседание на 24 юли 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Дупница, община Златоград, община Троян, община Баните, община Димитровград и община Велико Търново

На заседание на 24 юли 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Дупница, община Златоград, община Троян, община Баните, община Димитровград и община Велико Търново. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Дупница в общ размер на 2 606 427.90 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проекти за модернизация на образователната инфраструктура в общината и за укрепване на свлачища в с. Червен брег, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Отпуснатите кредити на община Златоград в общ размер на 1 620 508 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за корекция на левия бряг на река Върбица и за изграждане на комуникационно трасе - Златоград - ГП „Златоград” - Термес - Ксанти”, финансирани също от ОПРР и от Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г. Кредитът на община Троян в размер на 1 176 177.02 лв. е за изпълнение на интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян по ОПРР.

Отпуснатите кредити на община Баните в общ размер на 245 444.31 лв. и на община Велико Търново в общ размер на 4 063 700 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и на собствения принос по проекти за подобряване на енергийна ефективност в образователните институции на община Баните и за подобряване на туристическите атракции в община Велико Търново, финансиран също от Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитът на община Димитровград в размер на 595 394.36 лв.е за изпълнение на проект за създаване на Международен киноложки и развлекателен център "Марица" по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция– България 2007 – 2013 г.


На заседание на 20 юни 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Русе, община Харманли, община Етрополе, община Аврен, община Стралджа и община Павел баня

На заседание на 20 юни 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански, община Русе, община Харманли, община Етрополе, община Аврен, община Стралджа и община Павел баня. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Програмата за развитие на селските райони и Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г.

Одобрените кредити на община Сандански в общ размер на 2 399 301.79 лв. са за финансиране на част от допустимите разходи и собствения принос по проект за обновяване и оборудване на МБАЛ Свети Врач - Сандански, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Отпуснатите кредити на община община Русе, в размер на 2 440 000 лв., и на община Аврен, в размер на 1 500 000 лв., са за финансиране изпълнението на проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем училища на територията на гр. Русе и за рехабилитация на улична мрежа и зона за обществен отдих в община Аврен, финансирани също в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитът на община Харманли в размер на 136 300 лв. е за организиране на иновативно културно събитие „Харманли в песни и багри” по схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” на ОПРР.

Кредитът на община Павел баня в размер на 450 000 лв. е за изпълнение на проект за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Павел баня, I етап, финансиран в рамките на Програмата за развитие на селските райони. Одобреният кредит на община Етрополе, в размер на 1 965 789.82 лв., е за изпълнение на допълнителни видове и количества строително-монтажни работи по два проекта - „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Етрополе” и „Рехабилитация и реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Етрополе”, осъществени с финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

Кредитът на община Стралджа в размер на 412 661.50 лв. е за изпълнение на проект „Стралджа и Сулоглу – трансгранично пътешествие"по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007 – 2013 г.


На заседание на 30 май 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Балчик, община Любимец, община Елин Пелин, община Пещера, община Радомир, община Първомай и община Генерал Тошево

На заседание на 30 май 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Балчик, община Любимец, община Елин Пелин, община Пещера, община Радомир, община Първомай и община Генерал Тошево. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния– България 2007-2013 г.

Одобрените кредити на община Балчик в общ размер на 2 861 390.70 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за рехабилитация и благоустрояване на улици и паркинги и за изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на улици в с. Кранево, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Кредитите на община Любимец в общ размер на 675 138 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Желязко Терпешев", гр. Любимец и за ограничаване на риска от наводнения в с. Малко Градище, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Отпуснатите кредити на община Първомай в общ размер на 2 383 204.92 лв. са за финансиране изпълнението на проекти за обновяване на градската среда и за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Кредитите на община Пещера в общ размер на 4 041 050.80 лв. и на община Радомир в общ размер на 1 179 413.40 лв. са за покриване на допустимите разходи и собствения принос по проекти за подобряване на физическата среда и превенция на риска за повишаване привлекателността на община Пещера и за повишаване на енергийната ефективност в обекти на образователната инфраструктура на община Радомир, одобрени за финансиране също в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Кредитът на община Елин Пелин в размер на 2 586 741.78 лв. е за изпълнение на проект за ремонт и реконструкция на образователната инфраструктура на община Елин Пелин, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

Кредитът на община Генерал Тошево в размер на 840 796.50 лв. е за изпълнение на проект за отговорно използване на природните ресурси и насърчаване на устойчиво развитие на алтернативни форми на туризъм по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.


На заседание на 27 април 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сапарева баня, община Стара Загора, община Кърджали и община Свищов.

На заседание на 27 април 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сапарева баня, община Стара Загора, община Кърджали и община Свищов. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния– България 2007-2013 г.

Отпуснатият кредит на община Сапарева баня в общ размер на 474 010.50 лв. е за финансиране на допустимите разходи и финансовата корекция по проект за ландшафтно устройство и озеленяване на обществен парк "Гейзер" в гр. Сапарева баня, финансиран в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Одобреният кредит на община Кърджали в размер на 2 586 741.78 лв. е за Изграждане на парк „Арпезос-Север” и „Бизнес парк” – I и II етап – гр. Кърджали, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”. Съветът на директорите на ФЛАГ одобри третото искане за сключване на Рамково кредитно споразумение – с община Стара Загора, в общ размер на 4 194 519 лв. за финансиране на част от допустимите разходи и собственото участие по три проекта в процес на изпълнение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Кредитът на община Свищов в общ размер на 3 874 000 лв. е за изпълнение на проект за подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич, чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г.


На заседание на 9 април 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кирково, община Рудозем, община Каспичан, община Трявна, община Чирпан, община Свиленград и община Дупницa

На заседание на 9 април 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кирково, община Рудозем, община Каспичан, община Трявна, община Чирпан, община Свиленград и община Дупница. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”.

 

Отпуснатите кредити на община Кирково в общ размер на 1 534 970 лв. са за подпомагане изпълнението на пет проекта за благоустрояване на площади и реконструкция на улици  в населените места от общината, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

Одобрените кредити на община Рудозем, в общ размер на 1 369 347 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за реконструкция на улици по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и за техническа помощ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Кредитите на община Каспичан в обща размер на 165 830 лв, на община Трявна в обща размер на 431 893.62 лв. и на община Чирпан в размер на 413 000 лв. са също за финансиране на проекти за техническа помощ.

 

Кредитите на община Свиленград в общ размер на 778 000 лв.са за изпълнение на проекти за реконструкция на стари бани в трансграничния регион и за изграждане на трансгранична зона за отдих при река Марица /Свиленград/ и река Арда /Кастанес/ по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. Отпуснатият кредит на община Дупница в размер на 2 511 312 лв. е за изпълнение на проект за архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр. Дупница”, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”


На заседание на 15 март 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Лясковец, община Перник, община Тунджа, община Златарица и община Сапарева баня.

На заседание на 15 март 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Лясковец, община Перник, община Тунджа, община Златарица и община Сапарева баня. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Одобрените кредити на община Лясковец в общ размер на 1 139 400 лв. са за покриване на част от допустимите разходи и собствения принос по проект за благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Отпуснатите кредити на община Перник в размер на 426 745 лв. и на община Тунджа в размер на 426 745 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти съответно за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура и за предотвратяване на наводнения, финансирани също в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Кредитите на община Златарица в размер на 1 150 568 лв. и на община Сапарева баня в размер на 141 339.13 лв. са за изпълнение на проекти за реконструкция на уличната мрежа, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.


На заседание на 24 февруари 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Гоце Делчев, община Рудозем, община Севлиево, община Симитли, община Попово, община Варна и община Кюстендил.

На заседание на 24 февруари 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Гоце Делчев, община Рудозем, община Севлиево, община Симитли, община Попово, община Варна и община Кюстендил. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество България – бивша Югославска Република Македония 2007-2013 г.

Отпуснатите кредити на община Гоце Делчев в общ размер на 5 364 834 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти за подобряване на уличната и паркова инфраструктура в град Гоце Делчев и за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа в населените места от общината, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Кредитът на община Рудозем, в общ размер на 324 158.87 лв., е за покриване на част от допустимите разходи и собствения принос по проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Одобреният кредит на община Севлиево, в общ размер на 3 051 761 лв., също финансира както допустимите разходи, така и собствения принос по проект за изграждане на парк за отдих, спорт и развлечение, а кредитът на община Варна в размер на 3 600 000 лв. е за изпълнение на проект за Подобряване на физическата и жизнена среда, реализирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Кредитите на община Симитли в общ размер на 1 150 568 лв.са за изпълнение на проекти за Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа и на канализационна и водопроводна мрежа с. Черниче, община Симитли, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Отпуснатият кредит на община Попово, в общ размер на 1 429 273 лв., е за финансиране на допустимите разходи и на собственото участие по проект за подобряване на ВиК мрежата в гр. Попово, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Одобрените кредити на община Кюстендил, в размер на 255 959 евро, са за изпълнение на проекти съответно за превръщане на линиите на разделение в точка на сближаване, за развитие на туризма и за инвестиране в споделеното знание, финансирани в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество България – бивша Югославска Република Македония 2007-2013 г.


На заседание на 20 януари 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Копривщица, община Каварна, община Самуил, община Симеоновград, община Главиница и община Ямбол.

На заседание на 20 януари 2012 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Копривщица, община Каварна, община Самуил, община Симеоновград, община Главиница и община Ямбол. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Отпуснатите кредити на община Самуил в размер на 330 349.60 лв., на община Копривщица в  размер на 840 380.27 лв. и  на община Симеоновград, в общ размер на 671 236.20 лв. са за подпомагане изпълнението на проекти  за благоустрояване, обновяване и развитие на населените места, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

 

Одобрените кредити на община Главиница, в размер на 200 294.46 лв., и на община Ямбол, в размер на 1 500 000 лв., са за изпълнение на проекти съответно  за внедряване на мерки за енергийна ефективност и за устойчиво подобряване на градската среда, финансирани в рамките на  Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Отпуснатите кредити на община Каварна, в общ размер на 2 800 000 лв., са за финансиране на допустимите разходи и на собственото участие по проект за развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в Каварна, финансиран в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

 


На заседание на 20 декември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Куклен, община Гулянци, община Завет, община Чепеларе, община Хитрино и община Кайнарджа.

На заседание на 20 декември 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Куклен, община Гулянци, община Завет, община Чепеларе, община Хитрино и община Кайнарджа. Одобрените кредити от фонд ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България.

Отпуснатите кредити на община Гулянци, в размер на 298 086.88 лв., на община Завет, в общ размер на 394 831.20 лв.(за изпълнение на три проекта), и на община Чепеларе, в размер на 265 828.87 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за благоустрояване, обновяване и развитие на населените места, финансирани в рамките Програмата за развитие на селските райони. Кредитът на община Хитрино в размер на 572 451.11 лв. е за изпълнение на проект за рехабилитация на общински пътища по същата програма.

Отпуснатият кредит на община Куклен, в размер на 213 552.73 лв., е за изпълнение на проект за укрепване на свлачищен участък на общински път, финансиран в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Одобрените кредити на община Кайнарджа, в общ размер на 2 761 150.80 лв., са за изпълнение на проекти за Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура и за Трансграничен път Липница – Кайнарджа, финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България.


^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)