Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД

Към основното съдържание
Към главното меню

На заседание на 18 октомври 2011 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Габрово, община Вършец, община Завет, община Петрич, община Бойчиновци, община Исперих, община Етрополе и община Угърчин.


На заседание на 18 октомври 2011 г.  Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Габрово, община Вършец, община Завет, община Петрич, община Бойчиновци, община Исперих, община Етрополе и община Угърчин. Одобрените от фонд ФЛАГ кредити са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г." и Програмата за развитие на селските райони.

 

Отпуснатите кредити на община Габрово са в общ размер 6 060 709.37 лв. Първият кредит представлява Рамково кредитно споразумение за финансиране на част от допустимите разходи на два проекта - за създаване на привлекателна физическа среда в гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие, както и за създаване на съвременна образователна инфраструктура. Предназначението на втория кредит е за покриване на недопустимите разходи по проекта за създаване на съвременна образователна инфраструктура. И двата проекта са финансирани в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

 

Отпуснатите кредити на община Вършец, в размер на 140 800.00 лв., и на община Завет, в размер на 362 620.09 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност, обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в двете общини, финансирани в рамките на Операция 4.1 "Дребномащабни местни инвестиции" на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.". Одобреният кредит на община Петрич, в размер на 1 627 321.73 лв., е за изпълнение на проект за благоустрояване на градската среда в град Петрич, финансиран в рамките на Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска".

 

Одобрените два кредита на община Исперих, в общ размер 1 500 000.00 лв., са за подпомагане изпълнението на проекти за благоустрояване на обществени зелени площи в град Исперих и рехабилитация на улици в десет села на територията на общината, реализирани с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони, мярка 322.

 

Отпуснатите кредити на община Угърчин, в общ размер 398 619,96 лв., са за успешното изпълнение на три проекта за реконструкция и изграждане на уличната мрежа и централна градска част на град Угърчин, както и за реконструкция на вътрешна водопровдна мрежа на с. Кирчево, община Угърчин, финансирани в рамките на мярка 322 и мярка 321 на Програма за развитие на селските райони.

 

Целта на отпуснатите кредити на община Етрополе, в общ размер 607 648.00 лв., е покриване на ДДС при изпълнението на два проекта за рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Етрополе, финансирани в рамките на Програмата за развитие на селските райони, мярка 322.

 

Отпуснатото финансиране на община Бойчиновци, в размер на 275 742.42 лв., е за подпомагане осъществяването на проект за обновяване и благоустрояване на площадните пространства в четири населени места в общината, финансиран в рамките на Програма за развитие на селските райони, мярка 322.

^

  © 2016,2017 Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Всички права запазени.
 

Използваме „бисквитки“ (cookies), за да персонализираме съдържанието и да анализираме трафика си.


Сайтът е разработен от ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ (www.inat.biz)