JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) е съвместна европейска инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка (с подкрепата на Банката за развитие на Съвета на Европа) за подкрепа на устойчиви инвестиции в градските райони. Целта на JESSICA като финансов инструмент в България е да се създадат възможности за публичния и частния сектор за съвместни инвестиции в проекти за градско развитие и възстановяване на градски зони в седемте най-големи градове в България - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора и Плевен.

Финансирането по инициативата JESSICA се осъществява чрез подаване на проектни предложения към т.нар. Фондове за градско развитие. На 30 май 2012 г. е сключено Оперативно споразумение за предоставяне на условен заем между ФОНД ФЛАГ ЕАД,  Европейската инвестиционна банка и Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР). ФУГР е вторият фонд за градско развитие, създаден в България по линията на инициативата JESSICA.

Фондът инвестира в проекти, които генерират недостатъчен приход, за да бъдат финансирани от пазара и имат висок обществен ефект. Общият финансов ресурс на фонда е близо 50 млн. лева, като 24,6 млн. лева са осигурени по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 чрез Холдинговия фонд по инициативата JESSICA, а 24,6 млн. лева са осигурени като съфинансиране от ФЛАГ. От 2016 г. фондът реинвестирасредства в нови градски проекти. Реинвестирането ще бъде възможно до 2025 г., като прогнозният общ размер на средствата, които поетапно ще са на разположение за финансиране на нови проекти, е около 30 млн. лв.

www.jessicasofia.com