Фондовете за градско развитие (ФГР) са финансов инструмент по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, които надграждат над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период. Основната цел на Фондовете за градско развитие е привличането на допълнителен частен ресурс към публичния, предоставен от ОПРР 2014-2020 г. чрез Фонд мениджър на финансови инструменти за България (ФМФИБ), за финансиране на допустими градски проекти и за осъществяване на целите на Регионалната политика на ЕС.

ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) е създаден по силата на Договор за създаване на дружество по ЗЗД от 13.12.2017 г. с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“  за регионите София и Южна България след проведена процедура от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ).

Общият ресурс, с който фондът разполага е в размер на 342.37 млн. лв., като 202 млн. лв. са средства от ОПРР, а 140.3 млн. лв. или 41% от предоставения ресурс са съфинансиране, осигурено от партньорите във ФУГ – ОББ и ФЛАГ. "Фонд за устойчиви градове" предoставя заеми с вградени гаранции, насочени към широк кръг потенциални крайни получатели за проекти за градско развитие и културно наследство. Гаранционното покритие в размер на 20,9 млн. лв.  - 8,2 млн. лв. за София и 12.7 млн. лв. за Южна България и е осигурено от ОПРР чрез ФМФИБ.

www.citiesfund.bg