Съвет на Директорите

Председател:

Дора Янкова

Членове:

Добринка Кръстева

Добромир Симидчиев

Ася Станкова

Гергана Тонова

Ива Таланова

Надя Данкинова - Изпълнителен директор

Дирекция Кредитиране и мониторинг

Юлия Караджова - Директор

Милена Пашанкова - Старши експерт

Радко Багдасаров - Старши експерт

Росен Кознички - Старши експерт

Габриела Димитрова - Експерт

Николета Лихарева - Експерт

Розалина Цветанова – Експерт

Лидия Димовска - Ръководител направление "Технически мониторинг"

Силвия Муса - Експерт 

Дирекция Финанси и административни дейности

Ванина Чалъкова - Директор

Габриела Апостолова – Старши експерт

Христо Шумански - Експерт

Валентина Захариева - Експерт

Даниела Николова – Ръководител направление "Административни дейности"

Виолета Дърова - Правен съветник

Валери Юсев – Технически сътрудник

Дирекция Развитие, зелено финансиране и комуникации

Ива Петкова – Директор

Младен Дилов - Експерт

Антони Маргаритов - Експерт

Дирекция Счетоводство и контрол

Калинка Тодорова – Главен счетоводител

Звено Управление на риска

Любомир Царев - Ръководител звено

Звено Правни дейности

Николай Христов - Юрисконсулт

Звено Вътрешен одит

Любка Мазнева – Ръководител звено