Обща информация за проекта

Амбициозните цели на Европейския зелен пакт поставят пред българските общини сериозни предизвикателства при прехода към чиста енергия. Тези предизвикателства са свързани с определени нужди и бариери като:

 • необходимост от значителен финансов ресурс за енергийната ефективност на сградите и мерките за ВЕИ;
 • наличие на пазарни бариери за достъп до финансиране на проекти за преход към чиста енергия;
 • необходимост от целева техническа помощ за изготвяне на проекти за преход към чиста енергия.

Проект FLAG - Financial instrument for clean energy transition (FLAG FICET) (ФЛАГ - Финансов инструмент за преход към чиста енергия) има за цел да отговори на тези предизвикателства чрез разработване, демонстриране и популяризиране на иновативен финансов инструмент в рамките на Фонд ФЛАГ за подкрепа на общинските инвестиции в чиста енергия чрез сътрудничество и консултации с широк брой заинтересовани страни.

Проектът е одобрен за финансиране по програма LIFE, схема LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments. (Техническа помощ за преодоляване на пазарните ограничения за устойчиви енергийни инвестиции). Помощ за развитие на проекти (PDA) е фокусирана върху осигуряване на техническа помощ за предприемане на амбициозни и мащабни инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Проектни инициатори са Фонд ФЛАГ – координатор на проекта, Клуб “Икономика 2000” и Институт за икономически изследвания при БАН. Продължителността на проекта е 36 месеца с начало 1.10.2022 г. Бюджетът на проекта е EUR 1 499 141.69, от които EUR 1 424 183.69 е принос на Европейската комисия.

Информационна брошура за проекта може да откриете тук.

Цели на проекта

Общите цели на проекта са:

 • да подпомогне общините в България в подготовката им за посрещане на предизвикателствата в областта на смекчаването и адаптирането към изменението на климата през следващото десетилетие чрез инвестиции в чиста енергия;
 • да мобилизира финансов ресурс за подпомагане на инвестиции за зелен преход на българските общини през следващото десетилетие;
 • да изгради капацитет в рамките на Фонд ФЛАГ за разработване, оценка и финансиране на общински проекти за преход към чиста енергия;
 • да повиши информираността на българските общини в областта на прехода към чиста енергия и възможностите за финансиране на зелени инвестиции.

Конкретните цели на проекта са:

 1. Структуриране и стартиране на иновативен финансов инструмент във Фонд ФЛАГ за подкрепа на инвестиции за преход към чиста енергия в България, който да надгради над опита и добрите практики в страната и в Европейския съюз;
 2. Подобряване на капацитета на Фонд ФЛАГ в три направления:
  • структуриране на финансови инструменти в изцяло нови сфери, в които Фондът досега не е оперирал;
  • администриране на финансови инструменти, насочени към зелено финансиране
  • предоставяне на техническа помощ за разработване на инвестиционни проекти в областта на прехода към чиста енергия
 3. Засилване на междуинституционалната координация при разработването на финансови инструменти за смекчаване на изменението на климата и адаптиране;
 4. Подготовка на общински инвестиционни проекти за преход към чиста енергия в България.

Проектни задачи и дейности

Задачите са структурирани в 5 работни пакета:

РП 1: Управление и координация на проекта;

РП 2: Анализ на търсенето и предлагането на проектно финансиране за преход към чиста енергия;

 • Анализ на дейността на Фонд ФЛАГ по отношение на прилагането на финансови инструменти;
 • Проучване на пазара за финансиране на проекти за преход към чиста енергия в България;
 • Проучване на добри европейски практики и опит в прилагането на финансови инструменти за осигуряване на прехода към чиста енергия;
 • Проучване на потребностите и готовността на българските общини за реализиране на проекти, свързани с прехода към чиста енергия;
 • Разработване на методика за оценка на зелени проекти и подобряване на методиката за оценка на кредитоспособността на общините.
  РП 3: Структуриране и стартиране на финансовия инструмент;
 • Изработване и консултация на детайлен проект на финансовия инструмент;
 • Подготовка на набор от документи за кандидатстване, необходими за стартиране на финансовия инструмент и публикуване на Първата покана;
 • Разработване на документите за кандидатстване за пилотни проекти за прехода към чиста енергия.

РП 4: Техническа помощ за разработване на предложения за проекти, които да бъдат финансирани от FI

 • Преглед на съществуващата и събиране на допълнителна информация и документация за пилотните проекти;
 • Разработване на техническа и финансова документация за пилотните проекти;
 • Разработване на пълни пакети за кандидатстване за пилотните проекти.

РП 5: Устойчивост, репликация и използване на резултатите от проекта.

 • Осигуряване на институционална и финансова устойчивост на иновативния финансов инструмент;
 • Популяризиране на финансовия инструмент;
 • Разработване на After LIFE план.

Резултати

Очакваните резултати от реализацията на проекта са

 • Създаване на широкомащабен финансов инструмент в рамката на Фонд ФЛАГ с акцент върху миксиране на различни източници на финансиране и иновации за преход към чиста енергия;
 • Разработване на три финансови схеми за преход към чиста енергия:
  • Схема за финансиране на енергийна ефективност - на общински сгради и за енергоефективно улично осветление
  • Схема за финансиране на чиста енергия – използване на потенциала на термоминералните води (за извличане на енергия и други цели)
  • Схема за финансиране на чиста енергия – изграждане на соларни системи/паркове, вкл. върху рекултивирани общински депа
 • Осигуряване на техническа подкрепа за структуриране на пилотни проекти по трите схеми;
 • Осигуряване на финансиране на пилотни проекти по трите схеми, обвързани с постигане на амбициозни нива на енергоспестяване и декарбонизация;
 • Създаване на специализирано звено във Фонд ФЛАГ за зелени инвестиции, което да оказва техническа помощ за разработване и изпълнение на инвестиционни проекти;
 • Утвърждаване на работещ модел за координация и консултации с широк кръг заинтересовани страни по отношение проекти на местните власти за преход към чиста енергия;

 

Информациятa на интернет страницата на проекта отразява вижданията на авторите. Нито Европейският съюз, нито Изпълнителна агенция за климат, инфраструктура и околна среда на ЕС (CINEA) в качеството на предоставящ орган могат да носят отговорност за тях.