Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие e естествено продължение на над десетгодишния успешен опит на Фонд ФЛАГ в общинското финансиране и над осемгодишния натрупан опит с финансови инструменти за градско развитие.

На 17 януари 2020 г. официално е подписан Меморандум за разбирателство между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) и Фонд ФЛАГ, чиято цел e създаване на Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие и установяване на механизъм за взаимодействие между страните във връзка с разширени възможности за финансирането на инфраструктура в България.

Платформата има за цел да подкрепи проекти за инвестиции в градско възстановяване и рехабилитация в градовете в България по допълващ начин към Фондовете за градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и да финансира дейности, които са недопустими за финансиране по смисъла на Оперативните програми, но представляват интегрирана част от инвестиционните проекти.

Общият разполагаем бюджет на платформата е в размер на 100 млн. лв., като финансирането е осигурено от Европейска инвестиционна банка и Фонд ФЛАГ. Комбинацията на ресурса дава възможност на ФЛАГ да предоставя дългосрочни инвестиционни заеми с преференциална цена. Създаден е Фонд за местно развитие съвместно с Българска консултантска организация (БКО), за извършване на оценка на проектните предложения и осигуряване на ясна демаркация с наличните финансови инструменти за градско развитие.

 

Платформата има потенциал да се превърне в пример за партньорство и сътрудничество, както на местно, така и на европейско ниво и да създаде мост между двата програмни периода за осигуряване на устойчиво местно развитие, включително да подпомогне публичните власти и техните партньори за реализацията на интегрирани териториални инвестиции.