Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие e естествено продължение на над петнадесетгодишния успешен опит на Фонд ФЛАГ в общинското финансиране и над десетгодишния натрупан опит с финансови инструменти за градско развитие.

На 17 януари 2020 г. официално е подписан Меморандум за разбирателство между Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) и Фонд ФЛАГ, чиято цел e създаване на Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие и установяване на механизъм за взаимодействие между страните във връзка с разширени възможности за финансирането на инфраструктура в България.

Платформата има за цел да подкрепя проекти за инвестиции в градско възстановяване и рехабилитация в градовете в България по допълващ начин към Фондовете за градско развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., както и да финансира дейности, които са недопустими за финансиране по смисъла на Оперативните програми, но представляват интегрирана част от инвестиционните проекти.

В рамките на първия етап на Платформата са инвестирани близо 119 милиона лева, с които са подкрепени 31 проекта на обща стойност 218 милиона лева. Резултатите от финансирането на допустими проекти през първия етап вече са налице. Реновираната минерална баня в село Ягода беше включена във видеото, представящо резултатите на групата на ЕИБ в България за периода  2018-2022 г. като един от добрите примери за градско развитие, осъществен чрез Платформата.

Общият разполагаем бюджет на втори етап на Платформата е в размер на 160 млн. лв., като финансирането е осигурено от Европейска инвестиционна банка и Фонд ФЛАГ. Комбинацията на ресурса дава възможност на ФЛАГ да предоставя дългосрочни инвестиционни заеми с преференциална цена.

Акцент на Платформата са инвестиции в посока зелени, умни и иновативни градове, с дял на проекти за енергийна ефективност, мобилност, кръгова икономика и др. Допустимите за финансиране инвестиционни разходи включват: проучвания и проектиране; СМР и надзор; придобиване на обзавеждане и оборудване, софтуер, инсталация и др.; разходи за управление, разходи за невъзстановим ДДС и др.