Основната дейност на ФОНД ФЛАГ е насочена към подкрепа на българските общини, на сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.

ФЛАГ предоставя кредити на бенефициенти, които подготвят или изпълняват проекти, финансирани със средства на Европейския съюз или други донорски програми:

Мостови кредити осигуряващи оборотни средства за разплащане на допустими разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС

Кредити осигуряващи собствения принос по проектите за необходимото съфинансиране от страна на бенефициента, допълнителни разходи, които са невъзстановими, но са необходими за успешната реализация на проекта, недопустимо ДДС, финансиране и рефинансиране на финансови корекции и др.

Предимства на кредитирането от ФЛАГ

  • Улеснена процедура на кандидатстване и кратки срокове за обработка на исканията
  • Подкрепа за общини с различни финансови параметри и кредитоспособност
  • Гъвкавост и съобразяване на кредитните продукти със спецификата на финансираните проекти и бюджетните възможности на общините: рамкови кредитни споразумения за изпълнение на повече от един проект, револвиращи заеми и др.
  • Конкурентни лихвени равнища
  • Експертен екип и опит в работата с финансови инструменти
  • Подкрепа за повишаване на административния капацитет на общините
  • Привличане на частни капитали за реализиране на публични проекти
  • Експертен екип и опит в работата с финансови инструменти
  • Техническа помощ на всеки етап от процеса на управление и изпълнение на проектите