На заседание на 26 август 2014 г. Съветът на директорите на Фонд ФЛАГ взе следните решения във връзка със спрените плащания по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ (ОПОС):

  
1. Считано от 27 август 2014 год. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ възстановява усвояването на средства по текущи договори за кредит, свързани с изпълнение на договори по ОПОС.
 
2. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ възстановява разглеждането на нови искания за кредит, свързани с изпълнение на договори по ОПОС, от датата на публикуване на Постановление на МС за възстановяване на плащанията по ОПОС от Държавния бюджет.
 
3. Исканията ще се разглеждат по реда на тяхното постъпване във фонда и ще се одобряват под условие за подписване на договори до размера на свободния ресурс, с който фондът разполага.