Проектът „ФЛАГ“ като финансов механизъм за подкрепа на изпълнението на инфраструктурни проекти от българските местни власти бе представен на 5-тата Глобална инфраструктурна среща в Базел /The 5-th Global Infrastructure Basel Summit/, Швейцария.

Форумът, който тази година обедини повече от 250 участници от 40 държави, е глобална среща на  представители на финансови институции и инвеститори с устойчиви инфраструктурни проекти. Срещата включва пленери на високо равнище, семинари, сесии за изграждане на капацитет, презентации на проекти и възможности за срещи с инвеститори. В рамките на форумa е представена селекция от инвестиционни проекти от цял свят, които търсят финансиране за реализация и представят иновативни и устойчиви инфраструктурни модели. Част от целите на форума са да представи добри и успешни практики и иновативни проекти.

Проектът „ФЛАГ“ бе избран сред 6-те проекта от Европа от общо 46 проекта, които да участват с презентации на срещата. ФЛАГ е първият български проект, който е представен в рамките на форума и е включен в глобалната база данни GIB Project Finder. По този начин е създадена  възможност за привличане на финансов ресурс от международни финансови институции с цел осигуряване успешно изпълнение на инфраструктурните проекти на местните власти през програмния период 2014 -2020 г.

От началото на дейността през 2009 г. до настоящия момент, ФЛАГ е предоставил финансиране на 800 проекта за близо 3 500 млн. лв. Капиталът на Фонда е 320 млн. лв., от които 94 млн. лв. собствен капитал и 226 млн. лв. привлечен от различни финансови институции – ЕБВР, УниКредит Булбанк, HYPO NOE Gruppe Австрия, СИБАНК, Банка ДСК. ФЛАГ се развива като успешен финансов инструмент и модел за ефективно съчетаване на публичен и частен ресурс в подкрепа реализацията на публични инфраструктурни проекти.