«Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ» ЕАД обяви процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на финансираща институция за предоставяне на краткосрочен кредит овърдрафт в размер на 14 000 000 лв. на „Фонд за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ”.

Целта на финансирането е да осигури средства за окончателни плащания по проекти на общините, финансирани с договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми. Поръчката е публикувана в Регистъра на АОП на 30.07.2015г . с идентификационен номер 9044388.