На 10 август 2016 г., Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити за финансиране на инвестиционни проекти, свързани с изграждане и създаване на материални и нематериални дълготрайни активи, изпълнявани от Местни инициативни групи в съответствие със Стратегиите за местно развитие по ПРСР 2014-2020 г., по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. Проектите трябва да са с осигурена гаранция от общината - партньор или от общината на чиято територия се изпълнява проекта. Решението влиза в сила от датата на решението на Съвета на директорите.