През Програмен период 2014 – 2020 г. фонд ФЛАГ продължава активна работа по осигуряване на финансова подкрепа на общински проекти, изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Региони в растеж“, други Оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони, програмите за Трансгранично сътрудничество, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и НФМ и други международни програми. В отговор на повишеното търсене на кредитен ресурс от общините, ФЛАГ подкрепя и проекти, финансирани от Фонд „Солидарност“ и Национален Доверителен Екофонд.

 

Фонд ФЛАГ продължава да провежда гъвкава финансова политика, съобразена с конкретните потребностите на общините, чрез предоставяне на различни видове заеми:

 

•         мостови – за финансиране на допустими разходи, възстановявани с безвъзмездната финансова помощ;

•         за финансиране на собственото участие на общините;

•         за финансиране на непредвидени и недопустими разходи, необходими за реализация на проекта и осигуряване на интегритет;

•         за финансиране на наложени финансови корекции по проекти.

 

Във връзка с промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно предоставяне на финансови услуги, при необходимост от общинско дългово финансиране за изпълнението на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, и за рефинансиране на стари задължения към фонда, общините могат да отправят покана за оферта към фонд ФЛАГ.

 

Експертите на фонд ФЛАГ са на разположение за предварителни консултации и оказване на съдействие за използване на ресурс от фонда за успешното изпълнение на инвестиционните програми на общините.