И през настоящия програмен период 2014-2020 г. ръководството на фонд ФЛАГ продължава да полага усилия за предоставяне на най-добрите възможности за финансиране и реализация на инвестиционните програми на българските общини. Съобразявайки се с конкретните потребности на всяка община, фонд ФЛАГ се стреми да провежда гъвкава финансова политика, предлагайки кредитни продукти в съответствие с бюджетните възможности на общините и спецификата на изпълняваните проекти.

 

Във връзка с многократно отправяни запитвания от общини за подкрепа на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), Съветът на директорите на „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД одобри финансирането, включително и чрез револвиращи заеми, на общински проекти, реализирани чрез договори за безвъзмездна финансова помощ от ОП РЧР.


В случай на недостиг на финансов ресурс за финансиране на всички подадени искания, с предимство ще се разглеждат проекти, които имат инвестиционен характер.