Фонд за устойчиви градове“, който включва Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие, ОББ и Българска консултантска организация, е избран от ФМФИБ за Фонд за градско развитие за София и за Южна България. Фондът ще разполага с над 360 млн. лв., като 222 млн. лв. от тях са осигурени от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020.

Фондовете за градско развитие са продължение на инициативата JESSICA от предходния програмен период, като допустимите проекти ще включват на само градско развитие, но и туристическа инфраструктура, свързана с недвижима културна ценност с категория „национално или световно значение“. Териториалният обхват е разширен като за градско развитие са допустими проекти на територията на 39-те града – конкретни бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР, а за туризъм – в зависимост от разположението на конкретната недвижима културна ценност с категория „национално или световно значение“.

Финансирането ще е под формата на заеми с вградени гаранции, насочени към широк кръг потенциални крайни получатели: общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и др. Очаква се новите фондове да заработят в кратки срокове до края на 2018 г.