Фонд ФЛАГ в партньорство с Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР), Обединена българска банка (ОББ) и Българска консултантска организация (БКО), като част от учредения между тях Фонд за устойчиви градове (ФУГ), сключиха две Оперативни споразумения с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) за регионите София и Южна България, по силата на които ФУГ ще отпуска финансиране в размер на 342.37 млн. лв. От тях 202 млн. лв. или 59% представляват съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020. Останалите 41% са съфинансиране, предоставено от ОББ и ФЛАГ.

Фондовете за градско развитие са продължение на инициативата JESSICA от предходния програмен период, като Фонд за устойчиви градове ще надгражда над опита, натрупан от Фонд за устойчиво градско развитие в София, обединено със специфичната експертиза на ФЛАГ, ОББ и БКО. Разполагаемият ресурс за регион София е 134,23 млн. лв., а 208,14 млн. лв. са за регион Юг, като двата региона обхващат общо 22 допустими града за финансиране на градско развитие и енергийна ефективност и 14 области допустими за финансиране на проекти за развитие на туризма, свързани с недвижима културна ценност/и с категория „национално или световно значение“.

Фондът ще предоставя кредити за проекти, свързани с градската среда, спортна и културна инфраструктура, екологичен и устойчив градски транспорт, енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, бизнес и индустриални зони, туризъм и културно наследство. От кредити с облекчени условия, преференциални такси и ниски лихви ще могат да се възползват общини, общински дружества, университети, частни компании, публично-частни партньорства и дори физически лица (за проекти за енергийна ефективност). Набирането на проекти се очаква да стартира до края на годината, като срокът за инвестиране в проекти е края на 2023 г.

Максималният срок за погасяване достига до 20 години за проекти в областта на градското развитие, туризъм и културно наследство и 15 години за проекти за енергийна ефективност. Максималният размер на кредитите за градско развитие е близо 40 млн. лева, а за туризъм – 20 млн. лева, ако обектът е от световно значение, и 10 млн. лева – ако е от национално значение. В общия случай се изисква 15% собствено финансиране, но за особено значими проекти се допускат изключения.

Споразуменията бяха подписани на 20 септември 2018 г. на официална церемония от партньорите във ФУГ – г-жа Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ и ФУГР, Стоян Ставрев, управител на БКО и Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ.

По повод обявяването на новия финансов инструмент Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ, заяви:„Съфинансирането, което ние като финансов посредник ще предоставим в размер на над 40%, доказва нашето желание да подкрепяме обществено значими проекти, които ще подобрят качеството на живот в България. Очакваме този нов тип финансов инструмент да се прилага все по-масово в новата Кохезионна политика на ЕС след 2020“.