Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Фонд ФЛАГ подписаха договор за заем на стойност 25 млн. евро за насърчаване на обновлението и възстановяването на градовете в България. Фонд ФЛАГ ще добави равностойна на размера на заема сума от 25 млн. евро от собствени ресурси и ще насочи общата сума от 50 млн. евро към общини, общински предприятия и други институции, които отговарят за предоставянето на обществени услуги.

ФЛАГ ще подкрепя инвестиции в модернизиране на градски зелени площи и открити публични пространства, подобряване на устойчивия градски транспорт и обновяване и реконструкция на обществени сгради (училища, здравни центрове, административни сгради). Освен това, Фондът ще насочи усилията си към модернизиране на основна дребномащабна общинска инфраструктура (улична мрежа, питейна вода, канализация) и мерки за приспособяване към изменението на климата.

Този договор е част от по-широко сътрудничество, което увеличава възможностите за финансиране за градско развитие по линия на средствата за сближаване.  По-рано тази година ЕИБ и Фондът на фондовете (“Фонд мениджър на финансови инструменти в България”) създадоха Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие. Платформата, която се финансира от Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, има за цел да координира усилията на партньорите, които предоставят финансиране и консултации, както на европейско, така и на национално ниво, и да съдейства за съчетаване на европейското финансиране за сближаване с кредитирането и консултациите от страна на ЕИБ чрез специализирани финансови инструменти и посредници за градско развитие в полза на българските общини. 

“Докато възстановяваме нашите икономики от кризата, предизвикана от КОВИД-19, трябва да обърнем специално внимание на градското развитие и да се уверим, че изграждаме градове, които ще процъфтяват както днес, така и напред в бъдещето”, подчерта г-жа Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ.  “Договорът за заем, който подписахме днес, бележи важна стъпка в подкрепата на ЕИБ за българските градове. Той ще има положителен принос за икономическия растеж и създаването на работни места, като намали сметките за енергия на потребителите и увеличи привлекателността на градските зони като места за стопанска дейност и туристически дестинации. Подкрепата на ЕИБ за Фонд ФЛАГ ще играе важна роля и по отношение на  капацитета на фондовете за улесняване на усвояването от съответните бенефициенти на допълнителни средства от Структурните фондове на ЕС в подкрепа на градското развитие. Като банка на ЕС, ние сме поели ангажимент да продължим да играем основна роля в подкрепата на проекти за намаляване на регионалните различия и действия в областта на климата в цялата страна чрез нашата кредитна и консултантска дейност”.

 “Договорът за финансиране с ЕИБ е още една стъпка в развитието на фонд ФЛАГ и на финансовите инструменти за градско развитие. Верен на мисията си да подкрепя българските местни власти в усилията им за изграждане на устойчиви, зелени и динамично развиващи се български градове и региони през последните 13 години, ФЛАГ се утвърди като надежден и предпочитан партньор”, сподели г-жа Надя Данкинова, изпълнителен директор на ФЛАГ. “Уверени сме, че създаването на Платформата ще запълни празнина във финансирането на важни инвестиционни проекти от общински инвестиционни програми. Партньорството с Банката на ЕС и с Българския фонд на фондовете е от стратегическо значение и ние сме убедени в неговата дълготрайност и успех. Напълно сме готови да започнем да предлагаме продукта, структуриран въз основа на този договор за финансиране и да допринесем за ускоряване на икономическото възстановяване и устойчивото развитие на българските общини и региони.”

Общи сведения

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е институцията за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз и е собственост на държавите-членки. Банката предоставя дългосрочно финансиране за обосновани инвестиции, за да допринесе за постигането на политическите цели на ЕС. ЕИБ работи с България от 1992 г. и е предоставила 5,5 млрд. евро за проекти за намаляване на регионалните различия, повишаване на жизнения стандарт и подобряване на конкурентоспособността на икономиката. Може да научите повече за нашата дейност в България тук.

Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) представлява партньорство между Групата на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия в рамките на Инвестиционния план за Европа.  ЕКЦИВ е замислен като единна точка за достъп до разнообразни консултантски и технически услуги. Центърът подпомага процеса на определяне, подготовка и разработване на инвестиционни проекти в целия ЕС. ЕКЦИВ помага на организаторите на проекти, работещи в сектора на градското развитие, да идентифицират, подготвят и усвоят повече инвестиции за повишаване на привлекателността и устойчивостта на европейските градове. Сега партньорската мрежа на Центъра включва повече от 40 местни институции, като около 30 официални споразумения са подписани с националните насърчителни банки и институции (ННБИ) и други партньори. Чрез специална покана за представяне на предложения, Центърът осигурява финансиране и техническа подкрепа на партньори по линия на ННБИ, за да развият капацитета си за предоставяне на консултантски услуги на местно ниво и насърчаване  на инвестициите на място. Вижте краткия видеоматериал за подкрепата, предоставена от Центъра на България, тук.

Фонд ФЛАГ е създаден като държавен политически обоснован инструмент, насочен към българските общини и техните нужди от финансиране на инвестиционни проекти, изпълнявани с безвъзмездна помощ по линия на оперативните програми или други европейски програми. Фонд ФЛАГ предоставя мостово финансиране и дългосрочни заеми за осигуряване на собствено участие. За последните 10 години фонд ФЛАГ е подкрепил 220 от общо 265 български общини с общ размер на отпуснатите заеми, възлизащ на над 0,7 млрд. евро.