Три месеца след официалното ратифициране на споразумението за заем между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Фонд ФЛАГ, на 18.01.2021 година бяха подписани първите договори за финансиране по линия на Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие (БИКПГР). Кредитополучател е община  Мъглиж, а одобрените инвестиции са по три проекта на обща стойност от 2 920 602 лв.

Финансирането е за проекти от инвестиционната програма на общината:

  • Доставка и монтаж на климатична инсталация и хибридни фотоволтаични 30 KW системи в град Мъглиж и село Юлиево. Реализацията ще допринесе за подобряване на енергийната ефективност, чрез осигуряване на енергия от независим възобновяем източник в изпълнение на изискванията за опазване на околната среда и развитието на зелени и екологични територии.
  • Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда - Минерална баня в село Ягода, община Мъглиж. Проектът ще допринесе за повишение на регионалния туристически потенциал чрез адаптиране на богатото природно и културно – историческо наследство на Община Мъглиж. Целта е увеличаване на заетостта, наличната леглова база в общината, както и диверсифициране на съществуващия туристически продукт. С реализацията му ще се отговори и на отдавна очаквано възстановяване на използването на природните богатства.
  • Изграждане на предпазна ограда за подобряване на пътните условия и пътната безопасност, като дейностите по проекта са насочени изцяло за  преодоляване  възникването на тежки пътнотранспортни произшествия на територията на община Мъглиж.

Благодарение на Платформата, реализирана с подкрепата на ЕИБ, ФЛАГ продължава да предоставя финансиране при много благоприятни условия за насърчаване на обновлението и възстановяването на населените места на територията на страната. В обхвата на Платформата попадат инвестиции, свързани с модернизация на градски зелени площи и открити публични пространства, устойчив градски транспорт, обновяване и реконструкция на обществени сгради, модернизиране на дребномащабна общинска инфраструктура, както и мерки за приспособяване към изменението на климата.