Надя Данкинова - изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ и представляващ Фонд за устойчиви градове, взе участие в сесия 1 на Urban Infrastructure and Mobility Forum 2021, организиран от Градът Медиа Груп. Фокус на представянето бяха възможностите за инвестиции в градска транспортна инфраструктура и мобилността - от подобряване на уличната мрежа, закупуване на екологичен подвижен състав, изграждане на буферни и модулни паркинги до интелигентни транспортни системи, EV зарядна инфраструктура и велоалеи.

В откриващата сесия вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова сподели, че тpaнcпopтният ceктop е сред най-тежко засегнатите от COVID кризата, като същевременно е изправен пред необходимостта от кopeннa пpoмянa, свързана с дeкapбoнизaциятa и цифpoвизaциятa. Транспортната мрежа е от ключово значение за градовете, но същевременно е и предизвикателство, поради замърсяването на въздуха и емисиите на парникови газове в градските райони.

Надя Данкинова подчерта, че кризата, свързана с COVID, допълнително акцентира върху дефицитите в инфраструктурата и необходимостта от трансформация в мобилността и търсене на устойчиви модели за финансиране чрез финансови инструменти. От 2009 г. Фонд ФЛАГ финансира с мостови заеми и заеми за собствен принос проекти за устойчив градски транспорт по ОПОС и ОПРР, както и проекти за пътна инфраструктура по ОПРР и ПРСР. Със старта на Инвестиционната и координационна платформа за градско развитие с Европейската инвестиционна банка през миналата година, Фонд ФЛАГ финансира инвестиционни проекти за пътна и транспортна инфраструктура на българските местни власти, извън обхвата на Фондовете за градско развитие. Към момента са сключени договори за финансиране на проекти за реконструкция и рехабилитация на улици с общините Марица Вълчедръм Свищов Пирдоп. Близо 50% от наличния ресурс по платформата от 100 млн. лв. е ангажиран по допустими проекти в средни и малки населени места.

Фондовете за градско развитие, най-големият финансов инструмент на Фонд на фондовете, предлагат възможности за финансиране на инвестиционни проекти за екологичен градски транспорт, интелигентни транспортни системи улици, паркинги, изграждане на велоалеи, тротоари, зарядна инфраструктура в допустимите 39 големи български града. Фонд за устойчиви градове, който управлява Фондовете за градско развитие за  София и Южна България, подкрепя  проекти за изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда, както и инвестиционните намерения на публичните власти за подобряване на уличната и транспортна инфраструктура. От началото на 2021 г. Фонд за устойчиви градове може да финансира проекти на общини, общински дружества и други публични субекти, които генерират ползи за обществото и са в съответствие с целите на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, но нямат ясно изразен приходо-генериращ елемент. Първият одобрен проект е за рехабилитация на улици на територията на гр. Перник.

Владимир Данаилов – изпълнителен директор на Фонд на фондовете посочи и другите две облекчения за Фондовете за градско развитие от 2021 г., а именно - възможността за финансиране на собствения принос по проекти с БФП  за допустимите градове, включително за екологичен градски транспорт по ОПРР и ОПОС, както и  възможност за оборотно финансиране, вкл. като временна мярка (до края на 2021 г.) за преодоляване на кризата за търговските дружества/общините, осъществяващи дейности за градски транспорт в допустимите градове.