Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ и представляващ Фонд за устойчиви градове, представи възможностите за финансиране на зеления преход чрез Фонд ФЛАГ, механизмите, създадени чрез Фондовете за градско развитие и Българската инвестиционна и координационна платформа в рамките на две събития, състояли се на 29 ноември 2021 г.

В рамките на „Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции за енергийна ефективност в България“ Надя Данкинова представи опита на Фонд ФЛАГ в общинското финансиране, натрупания опит в участието във Фондове за градско развитие по ОПРР, както и Българската инвестиционна и координационна платформа, реализирана съвместно с ЕИБ и Фонд на фондовете. Фонд ФЛАГ подкрепя реализацията на проекти на местните власти от 2009 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие, но с управлението на първите фондове за градско развитие от 2012 г. трупа практически опит с финансовите инструменти, финансирани от ЕСИФ и с финансирането на по-сложни проекти, изискващи споделяне на риска и комбинации от няколко източника.

През 2021 г. търсенето на финансиране както от Фонд за устойчиви градове, така и от Българската инвестиционна и координационна платформа свидетелства за необходимостта от ресурс тук и сега за удовлетворяване на нуждите на местните власти, включително за проекти за енергийна ефективност и чиста енергия. Стремежът на Фонд ФЛАГ е да продължи и допълни платформа с ЕИБ с по-ясен фокус върху зелената трансформация на местните власти, активно подпомагайки процеса на възстановяване и допълвайки наличните ресурси по Плана за възстановяване и устойчивост и Споразумението за партньорство.

В ранния следобед акцент на презентацията в рамките на панела „Градовете и зеленият преход – капиталови програми, финансови инструменти и модели за устойчива градска трансформация“ на Urban Development Forum 2021 бяха наличните възможности за осъществяване на зеления преход в градовете. Георги Симеонов, директор, дирекция „Инвестиции и европейски програми“, Община Стара Загора, посочи Фонд за устойчиви градове като основна институция, финансираща три от важните за общината проекти в процес на изпълнение, а именно – реконструкцията на зоопарка, реновацията на Руския пазар и Летния театър. Надя Данкинова допълни, че чрез Фондовете за градско развитие, а и с МФИ, големите градове разполагат с възможности за финансиране вкл. на зелени проекти, но за малките и средни общини това е затруднение.  Чрез създаването на Българската инвестиционна и координационна платформа за градско развитие с ЕИБ Фонд ФЛАГ адресира именно тези пазарни неуспехи, а с нейното продължение за зелено финансиране се очаква да отговори на нуждите и потребностите на настоящия момент. Теодор Радонов, ръководител на офиса на ЕИБ в България, посочи че инициативата на Европейската комисия за Нов европейски Баухаус доразвива инициативата JESSICA, която беше в основата на Фондовете за градско развитие, с акцент върху  общите усилия за изграждането на устойчива, приобщаваща и естетически привлекателна градска среда.