Представители на Фонд ФЛАГ взеха участие в XIII Национална среща на експертите по програми и проекти от общините. Събитието, организирано от НСОРБ и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“, се проведе между 27 и 29 ноември в София. Участие в срещата взеха директори на дирекции, началник-отдели и общински експерти, ангажирани с планирането, подготовката, управлението и изпълнението на общинските проекти, ресорни заместник-кметове, общински съветници и кметове, както и други експерти по европейски фондове и въпроси.

Като утвърден през годините партньор за подпомагане успешната реализация на инфраструктурни проекти и на програмите на местните власти, Фонд ФЛАГ е неизменна част от срещата, която събира всички с ангажименти и отговорности по управлението на средствата от европейските фондове. Сред дискутираните теми в рамките на събитието бе напредъкът в изпълнението на общинските проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост, казуси и въпроси по приключването на програмен период 2014-2020 г., както  и подготовката и изпълнението на общинските проекти в програмен период 2021-2027, финансирани със средства от европейските фондове.

В рамките на националната среща бе представена актуална информация за финансирането на общинските проекти с финансови инструменти. Ива Петкова от Фонд ФЛАГ представи информация за възможностите за финансиране на общински проекти чрез ФЛАГ с акцент върху Българската инвестиционната и координационна платформа и предстоящият за стартиране финансов инструмент за преход към чиста енергия FLAG-FICET. Като част от изложението бе представен и напредъка във Фондовете за градско развитие за София и Южна България, управлявани от Фонд за устойчиви градове. Към края на периода за допустимост са сключени 70 договора за над 330 млн. лв., с което разполагаемият ресурс е изцяло договорен. Алис Мъгърдичян от Регионалния фонд за градско развитие представи изпълнението на проектите и работата с общините във Фонда за градско развитие за Северна България. Участие в дискусионния форум взеха също Бисер Петков, изпълнителен директор и председател на УС на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) и Илияна Иванова, заместник ръководител отдел „Дългови финансови инструменти“, които представиха структурата на бъдещите Фондове за градско развитие 2021-2027 г.