На 5 и 6 март 2024 г. в град Пловдив се състоя първото национално събитие по Споразумението, сключено между Световната банка и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на техническа помощ за изграждане на капацитет на регионалните и местните заинтересовани страни за прилагане на устойчиви и интегрирани подходи към регионалното развитие. Сред участниците във форума, посветен на „Интегрирано териториално развитие: Партньорства за нови възможности“, бяха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Бонева, представители на Световната банка, представители на УО на програмите, подкрепящи ИТИ подхода, представители на Фонд ФЛАГ и Фондовете за градско развитие, общини, бизнеса  и неправителствени организации.

В рамките на форума бяха представени добри европейски практики при изпълнението на интегрирани проекти от Краков (Полша), Клуж Напока (Румъния) и Словакия,  концепции за ИТИ на Медицинския университет в Плевен и община Троян,  принципите на Новия Баухаус и практически примери за прилагането им в проектите, както и приоритетите на програмите, финансиращи Интегрираните териториални подходи в България.

Техническата помощ, предоставяна от Световната банка, е фокусирана към изпълнението на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021 – 2027 г. и включва проучване и оценка на състоянието на информираност, капацитет и удовлетвореност на заинтересованите страни, както и програма за изграждане на капацитет, състояща се от национални, регионални и междурегионални присъствени и онлайн събития (общо 30 събития за период от 28 месеца), насочени към споделяне на тематични знания, партньорско обучение, изграждане на работни контакти и партньорства.

Предвидените събития по Споразумението ще бъдат на няколко нива – национални, регионални/междурегионални (за разясняване на интегрираните териториални подходи, представяне на добри европейски практики, насърчаване на работата в мрежа и ефективните партньорства) и срещи по конкретни теми. Освен потенциалните бенефициенти на ПРР 2021-2027, в събитията се планира включването на представители на Регионалните съвети за развитие и техните експертни звена, както и на програмите с европейско финансиране, подкрепящи ИТИ подхода.

Експертите от ФЛАГ и Фондовете за градско развитие също ще вземат активно  участие в събитията, предоставяйки целеви консултации за възможностите за допълване на източниците за финансиране на концепциите със средства от финансови инструменти и други алтернативни източници.