В насоките за кандидатстване по ОП Околна среда сред задължителните документи, които трябва да се предоставят е и „писмено предварително съгласие/уверение/намерение от тази банка/финансова институция за финансиране на горепосочените разходи, ако проектът бъде финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г”.

ФЛАГ може да предостави подобно писмо за бъдеща подкрепа на бенефициентите общини (но не и документ, удостоверяващ осигурено финансиране).

Фонд ФЛАГ ще предостави кредит на дадена община ако проектът, с който се кандидатства, бъде одобрен от Управляващия орган на ОПОС и искането за кредит за изпълнение на проект премине успешно процедурите за одобрение на Управляващата банка и фонд ФЛАГ.

За да получи писмо за подкрепа от ФЛАГ, общината, която възнамерява да кандидатства с проект по ОПОС, трябва да изпрати искане за подобно писмо до фонд ФЛАГ, като в него отбележи наименованието на проекта, приоритет и схема, по която кандидатства, размера на исканото финансиране и срока за изпълнение на проекта.