В брой 62 на Държавен вестник от 4 август 2009 г. е обнародвано Постановление на МС № 189 от 24 юли 2009 г. за финансово подпомагане на общините за компенсиране напълно или частично на разходите за обслужване на дълга към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД.

Съгласно постановлението Министерски съвет предоставя допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в размер до 4 млн. лв. Средствата ще се използват за предоставяне на целеви трансфери на общини с кредитен потенциал, който затруднява достъпа им до кредитен пазар, за покриване на техни разходи, включващи начислени лихви и такси, по обслужване на дълга към ФЛАГ. Общият брой на общините, подлежащи на компенсиране е 224, групирани според степента на компенсиране в две групи съгласно Приложение 1 и Приложение 2 към постановлението.