С настоящата преписка се стартира процедура по избор на финансиращи институции за предоставяне на револвиращи банкови кредити на „Фонд – ФЛАГ” ЕАД” в следните обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 - Предоставяне на дългосрочен револвиращ банков заем в  размер на 20 000 000 лева
 • Обособена позиция № 2 - Предоставяне на дългосрочен револвиращ банков заем в размер на 20 000 000 лева
 • Обособена позиция № 3 - Предоставяне на револвиращ банков заем в размер на 38 000 000 лева

 

Документи:

 1. Техническо задание за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
  Дата на публикуване: 12.05.2021 г.
 2. Приложение 1 – Образец на оферта
  Дата на публикуване: 12.05.2021 г.
 3. Приложение 2 – Ценово предложение относно обособена позиция № 1
  Дата на публикуване: 12.05.2021 г.
 4. Приложение 3 – Ценово предложение относно обособена позиция № 2
  Дата на публикуване: 12.05.2021 г.
 5. Приложение 4 – Ценово предложение относно обособена позиция № 3
  Дата на публикуване: 12.05.2021 г.