На 4 април 2023 г. в София се състоя форум, посветен на „Интегриране на мерки за смекчаване и адаптиране към измененията в климата“, организиран от НСОРБ, като национален партньор на механизма за сътрудничество в рамките на Конвента на кметовете - най-голямото движение в света на градове и региони, които предприемат действия в областта на климата и енергетиката. Конвентът на кметовете е създаден през 2008 г. от Европейската комисия в подкрепа на градовете и регионите за постигане на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката.

Форумът фокусира две сесии върху националния контекст на мерките и действията, свързани с изменението на климата и постиженията на български и чужди местни и регионални власти в адаптирането към промените. Основната цел е да бъдат подпомогнати местните и регионални власти в развитието и прилагането на стратегии за адаптация към измененията на климата и да бъде стимулиран обмена на добри практики между градовете, общините и регионите.

Възможностите за финансова подкрепа на мерките за адаптиране към климатичните промени, които могат да бъдат предоставени в рамките на проекта FLAG-FICET,  бяха представени от координатора на проекта Любомир Царев. Проектът, който стартира на 1 октомври 2022 г. има за цел да разработи и популяризира иновативен финансов инструмент в рамките на Фонд ФЛАГ за подкрепа на общинските инвестиции в чиста енергия чрез сътрудничество и консултации с широк брой заинтересовани страни.

Други участници в семинара бяха заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева, кметът на община Габрово и национален посланик на България в Конвента на кметовете Таня Христова, заместник-кметът на Столична община Десислава Билева, председателят на УС на НДЕФ Пенка Моллова-Смоленова, Вяра Колева - директор на дирекция „Екология“ в община Пловдив и Ивайло Трендафилов – ръководител на първия в страната енергиен офис, създаден от Община Бургас.

Презентацията от събитието може да откриете тук.