Фонд ФЛАГ участва със свои представители в Инвестиционния форум за енергийна ефективност на Конвента на кметовете, който се проведе на 25 октомври в Брюксел. Събитието бе организирано съвместно от Генералните дирекции за енергетика и действия по климата на Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) в сътрудничество с Конвента на кметовете. Основната му цел е обмен на добри практики,  предлагане на успешни решения на общи предизвикателства, обсъждане на устойчиви планове и стратегии за енергиен преход, улесняване на достъпа до финансиране на енергийна ефективност в публичния и частния сектор.

В рамките на събитието бяха представени примери за успешни реализирани проекти в областта на енергийната ефективност, свързани с мобилизиране на инвестициите в ЕЕ, насърчаване включването на частен капитал, създаване на one-stop-shops и др. Акцент беше поставен на последните изменения в директивите за енергийна ефективност и за енергията от възобновяеми енергийни източници, част от пакета “ Подготвени за цел 55″, които поставят все по-амбициозни цели пред държавите членки, за да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с минимум 55 % до 2030 г. Предложените цели бяха допълнително повишени в рамките на пакета REpowerEU, който има за цел да намали зависимостта на Европа от вноса на изкопаеми горива от Русия след нейната агресия в Украйна.

На 26 октомври Ива Петкова и Любомир Царев от Фонд ФЛАГ взеха участие и в срещата за обсъждане на договорените проекти за преход към чиста енергия по програма LIFE. В рамките на срещата бе обсъден напредъка, общи проблеми и предизвикателства пред насърчаване на проектите за чиста енергия в държавите членки.