Представители на Фонд ФЛАГ и на партньорите във Фонд за устойчиви градове взеха участие в тридневния форум в Брюксел (24-27.06.2024 г.), организиран от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка, под олимпийски надслов: „Носим факела на финансовите инструменти“. Събитието събра експерти от министерствата, управляващи органи на фондовете за споделено управление на ЕС, холдинговите фондове, органите, прилагащи финансови инструменти от страните членки, Европейската комисия, групата на Европейската инвестиционна банка и други заинтересовани страни. Специално участие взеха комисаря за Кохезионна политика Елиза Ферейра и президента на Европейската инвестиционна банка Надя Калвиньо, които обсъдиха нагласите относно бъдещето на политиката на сближаване и ролята на финансовите инструменти и ЕИБ.

Ива Петкова, директор дирекция във Фонд ФЛАГ и във Фонд за устойчиво градско развитие, взе участие в панела, посветен на извеждане на финансовите инструменти за енергийна ефективност (EE) на следващото ниво. От април 2024 г. е създадена работна група, включваща представители на страни-членки, изпълняващи инструменти за ЕЕ, с цел обмяна на добри практики и насърчаване на по-активното изпълняване на ФИ за ЕЕ. Ива Петкова е част от групата като представител на Фонд ФЛАГ и на фондовете, изпълняващи ФИ за градско развитие. Тя изтъкна факта, че ФЛАГ преди две седмици публикува покана за предоставяне на безвъзмездна техническа подкрепа и набиране на проектни идеи във връзка със стартиране на инструмент за преход към чиста енергия FLAG-FICET с подкрепата на програма LIFE, включващ  ЕЕ в обществени сгради. Като основно предизвикателство пред по-широкото прилагане на ФИ за ЕЕ в България тя посочи продължаващата подкрепа с 100% грантови средства,  които изтласкват финансовите инструменти от пазара, без да осигурят достатъчен обхват, резултат и амбиция, липсата на ясна синергия между европейското и националното финансиране, както и воля за налагане на ясна дългосрочна стратегия за реновация на сградния фонд. Позитивното е обединението на заинтересованите страни в сферата на ЕЕ в България около неотложната необходимост от създаване на целеви механизми за дългосрочно финансиране на мерки за ЕЕ в различни сектори – жилищни сгради, МСП, държавни, общински и административни сгради.

Акцентирайки върху промяната, които финансовите инструменти оказват върху конкретни човешки истории, събитието успя да постави и ясен фокус върху бъдещата стратегическа рамка на Кохезионната политика и множеството предизвикателства пред нея. Кметът на Клуж-Напока Емил Бок заяви, че подобряването на условията на живот в градовете със средства от Кохезионната политика дава наред с другото и "правото на избор" - да останеш там, където си роден и да имаш възможностите за развитие, което дават другите държави и региони.

Снимки: David Plas/Fi-campus 2024