Протоколи и решения

 1. РЕШЕНИЕ №30/27.10.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет "Избор на управляваща банка на "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД"
  Дата на публикуване: 30.10.2017 г.

 2. ДОКЛАД на Комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на оферти на участниците
  Дата на публикуване: 30.10.2017 г.

 3. ПРОТОКОЛ №2/05.10.2017 г. на Комисията за разглеждане и оценяване на оферти на участниците
  Дата на публикуване: 09.10.2017 г.

 4. ПРОТОКОЛ №1/26.09.2017 г. на Комисията за разглеждане и оценяване на оферти на участниците
  Дата на публикуване: 02.10.2017 г.

Документи и разяснения

 1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 2. Обявление за публикуване на обществена поръчка
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 3. Документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на управляваща банка на „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 4. Образец 1 – Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 ППЗОП
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 5. Образец 2 – Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 6. Образец  3 – Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 ППЗОП
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 7. Образец 4 – Предложение за изпълнение на поръчка
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 8. Образец  5 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 9. Образец  6 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП за срока на валидност на офертата
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 10. Образец 7 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП за спазване при изготвяне на офертата на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 11. Образец 8 – Ценово предложение
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 12. Образец 9 – Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 13. Образец 10 – Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

 14. Проект на договор
  Дата на публикуване: 16.08.2017 г.

Договори и върнат гаранционен депозит

 1. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩА БАНКА НА ФОНД ФЛАГ ЕАД
  Дата на публикуване: 12.12.2017 г.