Документация за участие

 1. РЕШЕНИЕ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 22, ал. 1 от ЗОП
  Дата на публикуване: 05.08.2022 г.
 2. ОБЯВЛЕНИЕ за публикуване на обществена поръчка
  Дата на публикуване: 05.08.2022 г.
 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на Управляваща банка на „Фонд ФЛАГ” ЕАД"
  Дата на публикуване: 05.08.2022 г.
 4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на Управляваща банка на „Фонд ФЛАГ” ЕАД"
  Дата на публикуване: 05.08.2022 г.
 5. ПРОЕКТ на договор
  Дата на публикуване: 05.08.2022 г.

Протоколи и решения

 1. РЕШЕНИЕ №35/17.10.202 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка
  Дата на публикуване: 17.10.2022 г.
 2. ДОКЛАД по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията по извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, получени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на Управляваща банка на "Фонд ФЛАГ" ЕАД"
  Дата на публикуване: 17.10.2022 г.
 3. ПРОТОКОЛ от 14.09.2022 г. на Комисията за разглеждане и оценка на оферти на участниците
  Дата на публикуване: 17.10.2022 г.

Възлагане на обществена поръчка

 1. ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на Управляваща банка на "Фонд ФЛАГ" ЕАД"
  Дата на публикуване: 19.12.2022 г.
 2. ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка
  Дата на публикуване: 19.12.2022 г.