Изисквания за допустимост

Допустими крайни получатели и териториален обхват

Допустимите крайни получатели са общини, общински и държавни дружества, ВиК дружества, дружества, които представят публични услуги на територията на България.

Допустими сектори

Допустимите сектори на инвестиция включват:

 • подобряване на градските зелени площи и откритите обществени пространства,
 • подобряване на устойчивия градски транспорт,
 • обновяване и реконструкция на обществени сгради вкл. енергийна ефективност (вкл. образователна, здравна инфраструктура, административни сгради и др.)
 • подобряване на дребномащабна основна общинска инфраструктура (улична мрежа, ВиК инфраструктура и др.)
 • мерки за приспособяване към изменението на климата,
 • интегрирани действия за възстановяване на градовете, базирани на конкретна област.

Акцент на Платформата са инвестиции в посока зелени, умни и иновативни градове, с дял на проекти за енергийна ефективност, мобилност, кръгова икономика и др.

Допустими разходи

Допустимите за финансиране инвестиционни разходи включват (неизчерпателен списък):

 • придобиване на земя и сгради,
 • проучвания и проектиране,
 • СМР и надзор
 • придобиване на обзавеждане и оборудване, софтуер, инсталация и др.
 • разходи за управление, разходи за невъзстановим ДДС

Недопустими разходи

Недопустимите за финансиране разходи включват (неизчерпателен списък):

 • придобиване на активи втора употреба
 • данъци и мита
 • поддръжка, текущ ремонт и други експлоатационни разходи
 • наказателни лихви към изпълнители и др.

Параметри на финансирането, предоставено на крайните получатели

 • Максимален размер на индивидуален проект до 25 млн. евро. Няма минимален размер.
 • Максимален срок на заема - до 20 години. Няма минимален срок за погасяване.
 • Срок за усвояване с включен гратисен период - до 36 месеца.
 • Обезпечение: залог върху собствени приходи и/или други активи, ипотека и др

ФЛАГ не изисква задължително собствено участие от страна на крайните получатели.

Демаркация с Фондовете за градско развитие

Платформата финансира проекти, които са извън обхвата на допустимост на Фондовете за градско развитие (ФГР). Съгласно Меморандума за разбирателство за създаване на Инвестиционната платформа,  ФМФИБ ще съдейства за координиране на финансирането от платформата със съществуващите финансови инструменти.