Към настоящия момент Фонд ФЛАГ набира проектни предложения с висока степен на готовност, включени в Инвестиционната/капиталова програма на общините. Проектите следва да попадат в допустимите сектори и да не са получили финансиране по програми с безвъзмездна помощ. Допустими за финансиране са и обекти, които имат нужда от допълващо финансиране за недопустими, но интегрални за проекта дейности.

 

Исканията за кредит се подават в офиса на Фонд ФЛАГ ЕАД на адрес:
гр. София, ул. „6-ти септември“ №1, ет. 3.