Условия по кредитите за изпълнение на проекти

  •  ФЛАГ предоставя кредити за изпълнение на проекти на общини, на сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие;

  • За изпълнение на проект се отпускат краткосрочни (със срок на погасяване до една година) и дългосрочни кредити (със срок на погасяване над една година) в лева или евро. Крайният срок за погасяване на кредит, отпуснат от ФЛАГ е в съответствие с плащанията от Управляващите органи на Оперативните програми.

  • В качество на обезпечение ФЛАГ приема бъдещите вземания по Договора за безвъзмездна помощ с УО, както и собствените приходи на общината по смисъла на Закона за общинските бюджети.

  • Всички кредити, предназначени за финансиране на ДДС по договори за безвъзмездна помощ по Програмата за развитие на селските райони да бъдат обезпечени допълнително със залог върху банковата сметка на общината-кредитополучател, по която постъпват средствата за възстановяване на направени разходи от ДДС.

  • Максималният размер на кредит/и за изпълнение на проект/и към една община е 10 млн.лв.  

Изисквания към кредитоискателя

  • Възможност на общината/общинското дружество да обслужва кредита;
  • Доказан административен капацитет на общината/общинското дружество за изпълнение на проекта;
  • Съответствие на финансовите показатели и риска на проекта с кредитната политика на ФЛАГ

Обслужване на кредита

Общината/общинското дружество усвоява одобрения кредит еднократно или на траншове, съобразно предвиденото в договора за кредит. Схемата на усвояване на средствата по кредитите за изпълнение на проекти ще бъде съобразена с исканията за плащане към Управляващите органи на ОП/ПРСР.

Погасителният план по всеки договор за кредит се договаря съгласно конкретното искане, възможностите на общината/дружеството и източниците на погасяване. Договорените лихви по кредити се начисляват и издължават ежемесечно, освен, ако в договора за кредит не е договорено друго. При кредити за изпълнение на проекти източникът на средства за погасяване на допустимите разходи от главницата са плащанията по проекта от страна на УО, а на недопустимите - собствените приходи на общината/дружеството. 

Разрешава се предсрочно погасяване на кредита (по предварителна договореност или писмено искане на кредитополучателя), като ФЛАГ не събира такса.