Исканията за кредит се подават в офиса на ФОНД ФЛАГ ЕАД на адрес:
гр. София, ул. „6-ти септември“ №1, ет. 4.

Формулярът за кандидатстване и придружаващите го документи трябва да бъдат представени в два идентични хартиени екземпляра, всеки от тях придружен с електронен носител. Всички копия на документи трябва да бъдат заверени "Вярно с оригинала". Исканията за кредит могат да бъдат депозирани на място в офиса на дружеството или изпратени по куриер.

Пакет документи за отпускане на кредит за изпълнение на проект (актуализирани към 01.02.2021 г.)

Неразделна част от пакета документи за кандидатстване за кредит е копие на платежно нареждане за внесена такса по сметката на ФОНД ФЛАГ, IBAN BG39UNCR70001505914959, BIC: UNCRBGSF

Процедура за  разглеждане на искания за кредит

Процедура за оценка на искания за кредит

При необходимост от общинско дългово финансиране за изпълнението на европейски проекти, общините могат да отправят покани за оферта освен към банките и към ФОНД ФЛАГ. Същото се отнася и ако се предприемат стъпки за рефинансиране на стари задължения към Фонда.