Подкрепа на проекти, финансирани със средства от ОП на ЕС

На 10 юли 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на два кредита на община Своге

На заседание на 10 Юли 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на два кредита на община Своге. Одобрените кредити от ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.” и Оперативна програма „Регионално развитие”.

Отпуснатото финансиране в размер на 209 300 лв. е за осъществяване на проект за техническа помощ в подкрепа на цялостната подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежа в гр. Своге по приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”. Вторият одобрен кредит на община Своге в размер на 341 500 лв. е за реализиране на проект за подобряване на енергийната ефективност чрез ремонтни дейности на образователни институции по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”.

На 26 юни 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Угърчин, община Берковица и община Дряново

На заседание на 26 юни 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Угърчин, община Берковица и община Дряново. Одобрените кредити от ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.” и Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”.

Отпуснатото финансиране на община Угърчин в размер на 103 032 лв. е за осъществяване на проект за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в градски агломерационни ареали”. Кредитите на община Берковица в размер на 392 410 лв. и на община Дряново в размер на 325 101.86 лв. са за изпълнение на проекти, свързани с ремонт, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователни институции по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”.

На 11 Юни 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Нови Пазар, община Попово, община Симитли, община Стамболово и община Крумовград

На заседание на 11 Юни 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Нови Пазар, община Попово, община Симитли, община Стамболово и община Крумовград. Одобрените кредити от ФЛАГ са за подпомагане успешното изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Отпуснатото финансиране на община Нови Пазар в размер на 2 000 000 лв. и на община Попово - 1 481 000 лв. е за осъществяване на проекти за рехабилитация и реконструкция на общински пътища по Операция 2.1. „Регионална и местна пътна инфраструктура”. Кредитите на община Симитли в размер на 665 415.59 лв., община Стамболово - 209 675 лв. и община Крумовград - 400 000 лв. са за проекти, свързани с ремонт, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователни институции по Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”. Вторият одобрен кредит на община Попово в размер на 209 675 лв. е за реализиране на проект за подобряване на културната инфраструктура по Операция 1.1. „Социална инфраструктура”.

На 30 май 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Венец и община Лъки

На заседание на 30 май 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Венец и община Лъки. Одобреното финансиране от ФЛАГ, е в размер на 348 263.28 лв. за община Венец и 32 962.00 лв. за община Лъки.

Отпуснатият кредит на община Венец е за подпомагане успешната реализация на проект за ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в част от образователните институции в общината, финанисиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”. Предназначението на одобрения кредит на община Лъки е за техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Интегрирано управление на твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци”.

На 20 май 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Габрово, община Враца и община Варна

На заседание на 20 май 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Габрово, община Враца и община Варна. Одобреното финансиране от ФЛАГ, в размер на 3 000 000 лв. за община Габрово, 2 000 000 лв. за община Враца и общо 4 000 000 лв. (2 400 000 лв. и 1 600 000 лв.) за община Варна, е за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Отпуснатите кредити на община Габрово и на община Враца са за подпомагане успешната реализация на проекти за комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура, финанисирани по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална инфраструктура”. На община Варна са одобрени два кредита за изпълнение на проекти – за рехабилитация на пътни отсечки и за пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на община Варна.

На заседание на 18 май 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Искър, община Борино и община Каолиново

На заседание на 18 май 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Искър, община Борино и община Каолиново.

Отпуснатите кредити на община Искър и на община Борино са за подпомагане успешната реализация на проекти за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.”. Проектът на община Каолиново, с който кандидатства за кредит пред фонд ФЛАГ, е за енергоефективна реконструкция на основни училища в с.Пристое и с.Климент, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г”, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”.

На заседание на 16 април 2009 г. Съветът на директорите одобри отпускането на кредити на община Кирково, община Главиница и община Мездра

На заседание на 16 април 2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Кирково, община Главиница и община Мездра. Одобреното финансиране от ФЛАГ, в размер на 636 790 лв. за община Кирково, 525 000 лв. за община Главиница и общо 6 300 000 лв. (2 800 000 лв. и 3 500 000 лв.) за община Мездра, е за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Отпуснатите кредити на община Кирково и на община Главиница са за подпомагане успешната реализация на проекти за подобряване на образователната инфраструктура - за основен ремонт на спортна зала към СОУ „Отец Паисий”, гр. Кирково и за ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Иван Вазов”, с. Зафирово. На община Мездра са одобрени два кредита за изпълнение на проекти – за реконструкция на общински път и за осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основно и средно образование и предучилищния процес.

На заседание на 02.04.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тервел и община Златоград

На заседание на 02.04.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Тервел и община Златоград. Одобреното финансиране от ФЛАГ, в размер на 803 546.58 лв. за община Тервел и 250 000 лв. за община Златоград, е за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, мярка 4.1.-01 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”. Кредитите, отпуснати на двете общини, са за подпомагане успешната реализация на проекти за подобряване на образователната инфраструктура - за обновяване на детските заведения в гр. Тервел и за реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в три училища на територията на община Златоград.

На заседание на 20.03.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански и община Карнобат

На заседание на 20.03.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредити на община Сандански и община Карнобат. Кредитите, в размер на 1 500 000 лв. за всяка община, са за изпълнение на проекти, финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие”, мярка 2.1.-02 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна инфраструктура”.

Кредитът, отпуснат на община Сандански, е за подпомагане на текущото изпълнение на проект за рехабилитация на път Мелник-Кърланово–Рожен. Проектът на община Карнобат за реконструкция на път с. Венец – с. Крумово градище е в начален етап на изпълнение.

На заседание на 11.03.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Вълчедръм.

На заседание на 11.03.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на кредит на община Вълчедръм. Кредитът, в размер на 627 823.76 лв., е за изпълнение на проект „Ремонт и оборудване на I-ОУ „Васил Левски” гр. Вълчедръм.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, мярка 4.1.-01 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”. Кредитът от фонд ФЛАГ ще подпомогне община Вълчедръм за успешното реализиране на дейностите по проекта, които са в заключителна фаза.

На заседание на 23.02.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на първите два кредита за изпълнение на проекти

На заседание на 23.02.2009 г. Съветът на директорите на фонд ФЛАГ одобри отпускането на първите два кредита за изпълнение на проекти. Решението на Съвета бе взето след детайлно разглеждане на исканията за кредит на община Мадан и на община Созопол от страна на Управляващата банка и фонд ФЛАГ. Отпуснатите краткосрочни кредити, на стойност 600 000 лв. за община Мадан и 4 401 318.80 лв. за община Созопол, ще съдействат за успешното финализиране на предвидените дейности по проектите.

Проектите на двете общини, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие, съответно по мярка 4.1.-01 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие” (община Мадан) и мярка 2.1-2 „Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на Общинска пътна мрежа” (община Созопол), са във финална фаза на тяхното изпълнение.

8 /  8